PHỤ LỤC VIIIh

BÁO CÁO KHAI THÁC THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……………, ngày… tháng… năm…..

 

BÁO CÁO KHAI THÁC THỦY SẢN CHUYẾN....

Từ ngày: ... /... /... đến ngày... /... /...

Tên chủ tàu: ………………………………………….…………………….…………………………………………………….……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….………………………………………….…………………….

Số đăng ký: ………………………………….….. Tổng công suất máy chính của tàu ………………………………….…………………….

Nghề khai thác:………… …………………….………………………………., Tổng số lao động ………………….…….…………………….

Số ngày thực tế khai thác: ………………… Số mẻ lưới khai thác trong chuyến: ………….…………………………….……………………

Ngư trường khai thác chính:

Vịnh Bắc Bộ □; Trung Bộ □; Đông Nam Bộ □; Tây Nam Bộ □; Giữa biển đông □

Tổng sản lượng: ………………………. kg;

Doanh thu: ………………… Ngàn đồng; Chi phí: ………………… Ngàn đồng

BẢNG CÁC NHÓM SẢN PHẨM CHÍNH

STT

Nhóm sản phẩm

Sản lượng (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

CHỦ TÀU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.