TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2017/DS-PT

Ngày 10 tháng 5 năm 2017

V/v tranh chấp hụi

 


NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Kim Phượng Các Thẩm phán:  Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Ông Hồ Minh Tấn

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Len – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: Vắng mặt.

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 34/2017/TLPT- DS ngày 10 tháng 3 năm 2017, về việc “Tranh chấp hụi”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 09/2017/DS-ST ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 59/2017/QĐ-PT ngày 22 tháng 3 năm 2017 giữa:

Nguyên đơn: Ông Nguyễn  Văn Trung, sinh năm 1968 (Có mặt).

Bị Đơn: ông Trần Văn Lộc, sinh năm 1951 (Có mặt).

Cùng cư trú:ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước , Tỉnh Cà Mau.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Tô Mỹ Dung, sinh năm 1953 (Có mặt). Bà Trần Thị Yên, sinh năm 1971 (Có mặt).

Cư trú: ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước , Tỉnh Cà Mau.

Người kháng cáo: Bà Tô Mỹ Dung.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo nguyên đơn ông Nguyễn Văn Trung và bà Trần Thị Yên trình bày:

Ông và vợ là bà Trần Thị Yên có làm chủ hụi và có cho vợ chồng ông Lộc và bà Dung tham gia hụi cụ thể như sau:

Dây hụi thứ nhất: Ngày 10/7/2011 âl ông Trung và bà Yên mở dây hụi 500.000 đồng/tháng, hụi có 42 chân. Ông Lộc và bà Dung tham gia 06 chân. Sau khi tham gia hụi thì vào ngày 10/08/2011 ông Lộc và bà Dung bỏ hụi hốt chân thứ nhất;  ngày  10/09/2011  ông  Lộc  và  bà  Dung  bỏ  hụi  hốt  chân  thứ  hai;    ngày 10/10/2011 ông Lộc và bà Dung bỏ hụi hốt chân thứ ba; ngày 10/11/2011 ông Lộc và bà Dung bỏ hụi hốt chân thứ tư. Sau khi hốt hết 04 chân đầu thì ông Lộc và bà Dung đã đóng hụi đầy đủ đến ngày 10/12/2011 ông Lộc và bà Dung hốt tiếp chân thứ năm, không đóng nữa. Như vậy ông Lộc và bà Dung đã đóng hụi cho ông Trung và bà Yên được 08 lần, không tiếp tục nộp hụi cho ông, bà; trong đó còn 34 lần hụi chết x 05 chân x 2.500.000 đồng/ tháng = 85.000.000 đồng, đối trừ với 01 chân hụi mà ông Lộc và bà Dung chưa hốt mà đã nộp hụi được 08 lần x 500.000 đồng/lần = 4.000.000 đồng, như vậy dây hụi trên ông Lộc và bà Dung còn nợ là ông Trung và bà Yên tổng số tiền là 81.000.000 đồng.

Dây hụi  thứ  hai:  Ngày 30/02/2012 ông  Trung  và  bà  Yên  có  mở  dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, có 44 chân, ông Lộc, bà Dung tham gia 06 chân. Sau khi tham gia hụi thì vào ngày 30/03/2012 ông Lộc và bà Dung bỏ hụi hốt chân  thứ nhất; ngày 30/04/2012 ông Lộc và bà Dung bỏ hụi hốt chân thứ hai; ngày 30/05/2012 ông Lộc và bà Dung bỏ hụi hốt chân thứ ba. Sau khi hốt hết 03 chân đầu thì ông Lộc và bà Dung đã đóng hụi đầy đủ đến ngày 30/06/2012 thì ông Lộc và bà Dung không đóng, hụi bỏ 265.000 đồng nên thiếu ông bà tháng 06/2012 là 5.205.000 đồng; ngày 30/07/2012 ông Lộc và bà Dung hốt tiếp chân thứ thứ tư; tháng 08/2012 không đóng, hụi bỏ 270.000 đồng, ông Lộc và bà Dung nợ lại ông, bà là 5.460.000 đồng; tháng 09/2012 không đóng, hụi bỏ 300.000 đồng, ông Lộc và bà Dung nợ lại ông, bà là 5.400.000 đồng; tháng 10/2012 không đóng, hụi bỏ 300.000 đồng, ông Lộc và bà Dung nợ lại ông, bà là 5.400.000 đồng; đến 30/11/2012 thì ông Lộc và bà Dung bỏ hụi hốt chân thứ năm bà đã chung hụi đủ, sau khi hốt chân thứ năm thì ông Lộc và bà Dung không đóng cho bà nữa. Như vậy ông Lộc và bà Dung còn nợ lại bà 35 tháng x 5.000.000 đồng/tháng = 175.000.000 đồng và đồng thời trong quá trình chơi hụi thì ông Lộc và bà Dung còn nợ lại bà 04 tháng không nộp hụi là tháng 06,08,09,10/2012 là 21.465.000 đồng; đối trừ với chân  hụi  sống  ông  Lộc  và  bà  Dung  chưa  hốt  là  10  lần  x  1.000.000  đồng  =10.000.000 đồng.  Như vậy ông Lộc và bà Dung còn nợ lại ông bà dây hụi trên là 186.000.00đồng. Nguyên nhân ông, bà cho ông Lộc và bà Dung hốt hụi mà không đóng đủ là do ông Lộc và bà Dung cam kết với ông bà là thế chấp quyền sử dụng đất cho ông, bà.

Nay ông bà yêu cầu ông Lộc và bà Dung phải trả cho ông bà tổng số tiền là 267.000.000 đồng và yêu cầu tín lãi theo qui định pháp luật.

Theo bị đơn ông Trần Văn Lộc trình bày:

Đối với dây hụi thứ nhất: Ông thừa nhận vào ngày 10/07/2011 ông và bà Dung vợ ông có tham gia chơi hụi do ông Trung và bà Yên làm chủ, hụi 500.000 đồng /tháng. Đã qua ông và bà Dung đã hốt hết 06 chân hụi và nộp hụi đủ cho bà Yên và ông Trung hết các dây hụi và chỉ còn nợ lại ông Trung và bà Yên tổng số tiền của các dây hụi này là 45.000.000 đồng. Cụ thể như thế nào thì ông không nhớ, do ông Trung và bà Yên không giao giấy hụi cho ông, bà.

Dây hụi thứ hai: Ngày 30/02/2012 vợ chồng ông có tham gia 06 chưng, 1.000.000 đồng/tháng. Đã qua ông và bà Dung đã hốt hết 06 chân hụi và nộp hụi đủ cho bà Yên và ông Trung hết các dây hụi, chỉ còn nợ lại ông Trung và bà Yên tổng số tiền của các hụi này là 98.000.000 đồng. Cụ thể như thế nào thì ông không nhớ do ông Trung và bà Yên không giao giấy hụi cho ông, bà.

Ông Lộc và bà Dung đồng ý trả cho ông Trung số tiền là 143.000.000 đồng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Tô Mỹ Dung trình bày:

Bà thống nhất với lời trình bày của ông Lộc chồng bà, nhưng bà có đưa cho ông Trung và bà Yên hai lần 7.000.000 đồng.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 09/2017/DS-ST ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước quyết định:

Áp dụng: Điều, 357, 471 Bộ luật dân sự; Các Ñieàu 26, 35, 39, 146, 227 bộ luật tố tụng dân sự ; Điều 48, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH12 ngày 27 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Nguyễn Văn Trung đối với ông Trần Văn Lộc và bà Tô Mỹ Dung.

Buộc ông Trần Văn Lộc và bà Tô Mỹ Dung có trách nhiệm liên đới trả cho ông Nguyễn Văn Trung số tiền hụi là 267.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, lãi suất chậm trả và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 01/02/2017 bà Tô Mỹ Dung có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm lý do đối với dây hụi 500.000 đồng vợ chồng bà còn thiếu ông Trung, bà Yên số tiền 45.000.000 đồng, đối với dây hụi 1.000.000 đồng vợ chồng bà còn thiếu ông Trung, bà Yên 98.000.000 đồng, trong khoản nợ trên thì bà Yên còn thiếu bà 58.000.000 đồng và 7.000.000 đồng bà đã trả hai lần cho bà Yên.  Tổng số tiền vợ chồng bà còn thiếu ông Trung, bà Yên là 78.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bà Tô Mỹ Dung giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, qua kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét toàn diện tài liệu, chứng cứ, phần tranh luận của các bên đương sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự thống nhất với nhau ông Lộc, bà Dung có tham gia chơi hụi do ông Trung, bà Yên làm chủ hụi, dây hụi ngày 10/7/2011 loại hụi 500.000 đồng có 42 chân và dây hụi ngày 30/02/2012 loại hụi 1.000.000 đồng có 44 chân; ông Lộc, bà Dung tham gia mỗi dây là 06 chân. Đối với ông Trung, bà Yên cho rằng dây hụi 500.000 đồng đến ngày 10/12/2011 ông Lộc, bà Dung hốt hết 05 chân nhưng không đóng hụi chết cho ông bà. Đối với dây hụi 1.000.000 đồng đến ngày 30/11/2012 ông Lộc, bà Dung bỏ hụi hốt hết 05 chân nhưng không đóng hụi chết cho ông, bà. Tại phiên tòa sơ thẩm ông Trung, bà Yên trình bày sau khi đối trừ hụi sống hụi chết thì ông Lộc, bà Dung còn thiếu ông bà số tiền 267.000.000 đồng.

Ông Lộc, bà Dung chỉ thừa nhận dây hụi 500.000 đồng ông bà còn thiếu 45.000.000 đồng, dây hụi 1.000.000 đồng ông bà còn thiếu là 98.000.000 đồng, tổng hai dây hụi ông bà còn thiếu ông Trung, bà Yên 143.000.000 đồng. Tại cấp sơ thẩm bà Dung cho rằng đối với các dây hụi trên thì bà Yên còn thiếu lại bà hai chưng hụi lắp 58.000.000 đồng và 7.000.000 đồng bà đã trả hai lần cho bà Yên, bà chỉ còn thiếu ông Trung, bà Yên số tiền 78.000.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm bà Dung lại trình bày mổi dây hụi bà tham gia khi hốt bà đều dằn lại 02 chân để đóng hụi cho ông Trung, bà Yên, nay vợ chồng bà còn thiếu vợ chồng ông Trung 143.000.000 đồng.

Hội đồng xét xử xét thấy: Việc vợ chồng ông Trung, bà Yên có mở hụi, làm chủ hụi và vợ chồng ông Lộc, bà Dung tham gia hai dây hụi vào ngày 10/7/2011 hụi 500.000 đồng/tháng và dây hụi ngày 30/2/2012 hụi 1.000.000 đồng là thực tế  có xảy ra. Các đương sự thống nhất thời gian mở hụi, số chân hụi, số tiền hụi hốt nhưng không thống nhất được số lần hụi chết mà bà Dung, ông Lộc đóng hụi cho ông Trung, bà Yên. Tại Biên bản làm việc đối với ông Trung, bà Yên ngày 02/11/2016, ông Trung, bà Yên thừa nhận ông Lộc, bà Dung còn thiếu dây hụi 500.000 đồng là 61.000.000 đồng, dây hụi 1.000.000 đồng là 204.000.000 đồng, tổng hai dây hụi là 265.000.000 đồng, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm thì ông Trung,  bà Yên cho rằng ông Lộc, bà Dung còn thiếu hai dây hụi 267.000.000 đồng là có sự mâu thuẫn trong lời khai của ông Trung, bà Yên; tại phiên tòa phúc thẩm ông Trung, bà Yên xác định vợ chồng ông Lộc còn thiếu tiền hụi là 265.000.000 đồng. Đối với bà Dung tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng đã đóng hụi, lắp hụi chỉ còn  thiếu tiền hụi chưa đóng cho vợ chồng ông Trung 143.000.000 đồng, cụ thể thiếu bao nhiêu lần bà Dung không nhớ, lời trình bày của bà Dung không được vợ chồng ông Trung chấp nhận; trong khi các chân hụi vợ chồng bà Dung tham gia bà Dung thừa nhận đã hốt, nhưng không chứng minh được đã đóng hụi, lắp hụi như thế nào mà còn thiếu 143.000.000 đồng. Vì vậy lời trình bày của bà Dung là không có căn cứ chấp nhận. Đối với vợ chồng ông Trung, án sơ thẩm xác định vợ chồng bà Dung còn thiếu tiền hụi 267.000.000 đồng là không phù hợp, tại phiên tòa phúc thẩm vợ chồng ông Trung, bà Yên xác định vợ chồng bà Dung còn thiếu tiền hụi của ông bà là 265.000.000 đồng nên chấp nhận lời trình bày này của ông Trung, bà Yên.

Do đó có cơ sở chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bà Dung, sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc ông Lộc, bà Dung có trách nhiêm liên đới trả cho ông Trung, bà Yên số tiền 265.000.000 đồng.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bà Tô Mỹ Dung.

Sửa một phần bản án sơ thẩm số 09/2017/DSST ngày 19/01/2017 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Trung đối với ông Trần Văn Lộc và bà Tô Mỹ Dung.

Buộc ông Trần Văn Lộc, bà Tô Mỹ Dung có trách nhiệm liên đới trả cho ông Nguyễn Văn Trung số tiền 265.000.000 đồng (hai trăm sau mươi lăm triệu đồng).

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối  với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả với lãi suất theo quy định pháp luật.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trung đối với ông Lộc, bà  Dung số tiền hụi là 2.000.000 đồng.

Án phí dân sự có giá ngạch ông Trần Văn Lộc, bà Tô Mỹ Dung phải chịu 13.250.000 đồng, nộp tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước. Ông Nguyễn Văn  Trung  phải  chịu  300.000  đồng,  ngày  14/3/2016  ông  Trung  đã  dự nộp 9.000.000 đồng tại lai số 0010293 đối trừ ông Trung được nhận lại 8.700.000 đồng.

Án phí dân sự phúc thẩm bà Tô Mỹ Dung không phải chịu, ngày 09/02/2017 bà Tô Mỹ Dung đã dự nộp 300.000 đồng được nhận lại.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

-         Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;

-         Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời;

-         Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời;

-         Các đương sự;

-         Lưu hồ sơ;

-         Lưu án văn;

-         Lưu VT(TM:TANDTCM).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

 

 

Tên bản án

Bản án: số 01/2017/DS-PT ngày 05/07/2017 của TAND tỉnh Cà Mau

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English