LOGO

TÊN CÔNG TY

NAME COMPANY

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG CỤ, TÀI SẢN

MINUTES OF HANDOVER TOOLS AND ASSETS

 

-          Căn cứ quyết định tiếp nhận số........................ của Giám đốc điều hành công ty ngày...............

Pursuant to Decision on the receipt of the....... of the Director of the company on....................

-          Căn cứ đề xuất của Trưởng bộ phận.

Pursuant to the proposal of the Head of the Department.

-          Phòng Nhân Sự tiến hành bàn giao các công cụ, tài sản cho nhân viên như sau:

Human Resources Department hand over tools and assets to employees as follows:

 

STT/

NO

Loại tài sản/

Type of Asset

Đơn vị/

Unit

Số lượng/

Amount

Tình trạng/

Status

1

Máy vi tính/Computer

 

 

 

2

Line điện thoại/Phone lines

 

 

 

3

Máy in/Printers

 

 

 

4

Máy tính cá nhân/PCs

 

 

 

5

Đồng phục/Uniforms

 

 

 

6

Văn phòng phẩm/Stationary

 

 

 

7

……

 

 

 

8

……

 

 

 

9

……

 

 

 

 

-          Hai bên đã bàn giao đầy đủ các loại công cụ, tài sản theo số lượng trên.

The Parties have handed over all types of tools and properties according to the above number.

-          Biên bản được lập vào lúc.................. giờ, ngày................... tại..................................................

The Minutes is made at ............. , day.......................... at...................................................

 

trưởng Phòng Nhân Sự

Human Resources Department

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, full name)

Quản lý

Manager

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, full name)

Người nhận

Receiver

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.