TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI ĐỊNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

INTERNAL TRAINING REGULATIONS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRAINING PROGRAM

V/v/ Rev………………………………………………………………………..

1.      Danh sách những đối tượng được đào tạo:

The list of objects to be trained:

 

2.      Yêu cầu của việc đào tạo:

Requirements of trainning:

 

3.      Địa điểm tổ chức đào tạo.

      Training venue:

 

4.      Cán bộ đào tạo (hướng dẫn):

Training staff (instruction):

 

5.      Chương trình, nội dung đào tạo:

Program, content for tranning:

 

6.      Thời gian đào tạo:

Time:

 

7.      Kinh phí đào tạo:

Budget:

 

Ngày   tháng    năm

Dated

Người lập

Form Maker

 

 

Trưởng phòng Nhân sự

A Head of Human Resource

 

 

 

Giám đốc điều hành

Executive Director

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.