LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Dated issue:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ PHỎNG VẤN

LIST OF CANDIDATES IN INTERVIEW

 

Chức danh dự tuyển/ Position:............................................................

Mã số ứng viên/ Certificate Number:.............................................

Thời gian phỏng vấn/ Interview Time:...............................................

 

 

STT/

NO

Họ tên/

 

Full Name

Mã số ứng viên/ Certificate Number

Giới tính/ Sex

Năm sinh/ Year of Birth

Trình độ/ Level

Tên trường/ School Name

Chuyên ngành/ Major

Chuyên môn khác/
Other specializations

Ngoại ngữ/ Foreign

Vi tính/

Computer Skills

Kinh nghiệm/ Experience

Điện thoại/ Tel

Thời gian Phỏng Vấn/ Interview Time

Điểm Phỏng Vấn/ Point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ………tháng……..năm 20…

[dated]

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGER

(ký, ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

NGƯỜI LẬP BIỂU

FORM MAKER

(ký, ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.