[TÊN ĐƠN VỊ]

[TÊN PHÒNG/BAN/BỘ PHẬN]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM

Kính gửi: [BỘ PHẬN/NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM]

Căn cứ:

-          Quy chế bổ nhiệm nhân sự của [TÊN CÔNG TY/TÊN CƠ QUAN];

-          Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm [NĂM];

-          Căn cứ nhu cầu công việc;

-          Căn cứ vào năng lực thái độ và kết quả làm việc của nhân viên.

[TRƯỞNG ĐƠN VỊ ] sau đây kính đề nghị  [BỘ PHẬN/NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM] xem xét bổ nhiệm các nhân viên sau đây vào các chức danh, cụ thể như sau:

1.      Họ tên:                        [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Ngày sinh:                   [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Địa chỉ thường trú:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Trình độ chuyên môn:[VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Đơn vị công tác:         [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Quá trình công tác:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Chức danh hiện tại:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Lý do bổ nhiệm:          [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

 

2.      Họ tên:                        [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Ngày sinh:                   [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Địa chỉ thường trú:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Trình độ chuyên môn:[VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Đơn vị công tác:         [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Quá trình công tác:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Chức danh hiện tại:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Lý do bổ nhiệm:          [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

 

3.      Họ tên:                        [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Ngày sinh:                   [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Địa chỉ thường trú:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Trình độ chuyên môn:[VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Đơn vị công tác:         [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Quá trình công tác:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Chức danh hiện tại:     [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Lý do bổ nhiệm:          [VUI LÒNG ĐIỀN VÀO]

Việc đề xuất bổ nhiệm dựa trên đánh giá quá trình làm việc của nhân viên và các quy định liên quan của công ty, tôi xin chịu trách nhiệm đối với đề xuất bổ nhiệm nhân sự này.

                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG/BAN /BỘ PHẬN [….]

                                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên )

 

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG NHÂN SỰ

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

 

PHÊ DUYỆT CỦA [NGƯỜI/ĐƠN VỊ]

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.