LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

QUI TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROCESS

Mã tài liệu/Code:....

Phiên bản/Version:..

Ngày ban hành/Date of issue:…

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THỰC TẬP

INTERNSHIP PROPOSAL LETTER

 

Kính gửi/Respectfully to:..........................................................................................................

 

Họ và tên: .......................................................... Năm sinh:......................................................

Full name:........................................................... Date of birth:.................................................

Giới tính:........................................................Dân tộc:..........................................................

Gender:............................................................... Ethnic:............................................................

CMND số:..............................do Công an Tỉnh/Tp........................cấp ngày:.....................

ID card no:.............................. place of issue:................................... date of issue:.................

Thường trú tại:............................................................................................................................

Permanent residential address:.................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................................

Temporary residential address:.................................................................................................

Sinh viên khoa:............................................. Trường:...............................................................

Faculty:.......................................................... University:..........................................................

Đề nghị cho tôi được thực tập tại bộ phận:.............................................................................

Suggested for me internship in the department:.....................................................................

Thời gian:....................................................................................................................................

Time:............................................................................................................................................

Nội dung công việc/Content of work:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của Trưởng bộ phận/The Head of Human Department‘s opinion:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng nhân sự/Opinion of Human Resource Department:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của các phòng ban khác/Opinions of other Department:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

PHÒNG NHÂN SỰ

PROPONENT

 

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

THE HEAD OF HUMAN DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

(ký, họ và tên, chức vụ)

(sign, full name, position)

 

                                                        

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Phòng NS

       

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.