LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

HỒ SƠ ĐÀO TẠO

RECORD OF TRAINING

Họ tên/Full name:................................. Chức danh/Position:.....................................

Đơn vị công tác/Working department:........................................................................

Thời gian vào công ty/Time to enter the Company:..................................................

 

 

STT

Khoá đào tạo, trường

Thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo

Kết quả đào tạo

Khả năng ứng dụng

 

 

NO

TRAINING COURSES, SCHOOLS

TIME TO TRAINING

FORMS OF TRAINING

RESULT OF TRAINING

POSSIBILITY OF APPLICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đề nghị

PROPONENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm ……

[Dated]

Quản lý

MANAGEMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

TRƯỞNG Phòng Nhân sự

HEAD OF HUMAN RESOUCES DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

                 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.