LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO TỔNG HỢP

THE FORM IDENTIFIES TRAINING NEEDS SYNTHESIS

Bộ phận/Department:................................................................................................................

A/ Căn cứ phát sinh nhu cầu đào tạo:

     Grounds for training needs:

1.      Các kế hoạch, mục tiêu chiến lược và tác nghiệp cụ thể trong tương lai.

The plans, objective strategies and operation in the furture.

2.      Sự thay đổi về qui trình công nghệ, công cụ và trang thiết bị.

Changes in technology processes, tools, and equipment.

3.      Các yêu cầu về pháp luật và chế định, các tiêu chuẩn khác.

Requirement about laws and rules, other standards.

4.      Lý do khác.

Other reasons.

B/ Hướng phát triển nhu cầu đào tạo:

    Trending of demand development:

1.      Số lượng nhân viên của bộ phận hiện tại và mức độ đáp ứng công việc so với các vấn đề phát sinh ở mục 1 ở trên.

The number of employees of the current department and the level of job satisfaction compared to the issues raised in item 1 above.

2.      Cần đào tạo những kỹ năng gì.

      What skills should be trained.

C/ Đề xuất đào tạo cụ thể:

Specific training proposals:

1.      Đề xuất cho các bộ phận, cá nhân được đào tạo các kỹ năng theo..............................

Proposing to departments, staffs to be trained in skills according to.............................

2.      Hoặc đề xuất tuyển ở ngoài các nhân viên có kỹ năng theo........................................

Offer to recruit outside skilled staff according to.............................................................

Trưởng Bộ phận

THE HEAD OF DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

Giám Đốc

DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

THE HEAD OF HUMAN RESOURCES OF DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.