LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:...

Ngày ban hành/Date of issue:..

 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN

ASSESS TRAINING NEEDS OF EMPLOYEES

Bộ phận/Department: .....................................................

 

Stt

Tên công việc

Nhân Viên A

Nhân Viên B

Nhân Viên C

Nhân Viên D

Đánh giá

No

Job’s name

Staff A

Staff B

Staff C

Staff D

Evaluation

1
2
3
4
5
6
...

Công việc 1/Job 1

Công việc 2/Job 2

Công việc 3/Job 3

Công việc 4/Job 4

Công việc 5/Job 5

Công việc 6/Job 6

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá/ Evaluation

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ/N OTE: ( - ) Không có/No , 1- Tập sự/Basic, 2- Thành thạo/ Proficient , 3- Có kinh nghiệm/Experienced , ( · ) Có nhu cầu/Need,  ( O ) Không có nhu cầu/No need.

Quan điểm/Opinion:          Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo (mức 2).

Each job must have at least 2 people know and at least 1 person proficient (level 2).

      Ưu tiên đào tạo kỹ năng nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn.

      Prioritize advanced skills training and prioritize employees under 3 specializations.

.

Ngày… tháng…năm…

[Dated]

 

Người lập

FORM MARKER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Quản lý trực tiếp

EXCUTIVE MANAGER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Giám đốc bộ phận

DIRECTOR OF DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

TRƯỞNG PHÒNG nhân sự

THE HEAD OF HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.