LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

RESIGNATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANY

…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số:/No: … …….

 

………, ngày … tháng … năm 201…

[Dated]

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: nghỉ việc của nhân viên

Rev: Resignation of employees

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY

...............................................................................................

-         Căn cứ quyết định số............................ v/v bổ nhiệm giám đốc, ngày............................... ;

Pursuant to the dicision No.................. on the appointment of Director, dated................. ;

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số..................... ;

Based on the functions and duties of the Director, ............................................................. ;

-         Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty;

Based on the resignation process;

-         Căn cứ bộ hồ sơ liên quan về nghỉ việc;

Based on the resignation dossier;

-         Xét đề nghị của Trưởng phòng Nhân Sự.

At the proposal of the Head of Human Resources Departerment.

                                                           QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:    

 

Điu 1. Đồng ý cho anh/chị........................................................................................................................................

Article 1. Approve for................................................................................................................................................

Chức danh/Position:.....................................................................................................................................................

Bộ phận/Department:...................................................................................................................................................

MSNV/Employee number:..........................................................................................................................................

Được nghỉ việc kể từ ngày/Shall be terminated from:.................................................................................................

 

Điu 2. Quyết định này thi hành k t ngày....................... tháng........ năm.......... ph biến đến      Phòng Tài chính kế toán căn cứ quyết định này để tính lương cho nhân viên theo bảng thanh lý đã được duyệt.

Article 2. This Decision shall be enforced from the dated......................... to.......................... The Financial Accounting Department shall base on this decision to calculate the salaries of employees according to the approved liquidation table.

                                                            

Điu 3. Các Trưởng phòng Hành chính, trưởng phòng t chc, th trưởng đơn v   và Ông (Bà)    có trách nhim thi hành quyết định này.

Article 3. The Head of Personal of Department, the Head of the Organizational unit, the Head of the unit........................................................... and Sir (Madam)......... shall have to implement this Decision.

 

Nơi nhận/Recepient:

-          Như trên/As above

-          Lưu/Save

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký tên, đóng dấu)

 (Sign, fullname, stamp)

 

 

                   

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.