CÔNG TY……………….

COMPANY NAME……..

Số/No:……………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

…, ngày … tháng … năm 20…

                                                    [Dated]

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc tăng lương…

Rev: Salary increase….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY…

DIRECTOR OF COMPANY…

 

-         Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc, ngày......................................... ;

Pursuant to Decision no ……….v/v appointing Director, dated.................................. ;    

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc số.................................. ;

Pursuant to the functions and duties of Director no........................................................ ;

-         Căn cứ quy chế lương của công ty;

Pursuant to Salary Regulation of the Company;

-         Xét đề nghị của Trưởng phòng nhân sự.

At the proposal of the Head of Human Resource Department.

 

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1. Nay quyết định tăng lương cho ông/bà..........(hoặc danh sách đính kèm) kể từ ngày...

Article 1. Decided to increase the salaries for Mr/Ms… (or attached list) from date............

Điều 2. Các Ông (Bà)..................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 2. Mr/Ms…………………. shall be responsible to implement this Decision.

 

 

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/ As Article 2;

- Lưu VT/ Save VT.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

GENERAL DIRECTOR

 (Ký, họ và tên)

(Sign, full name)

 

                                                                                                                       

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.