LOGO

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date issue:

 

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 

Số/No: …………

…….., ngày … tháng … năm  20…

[Dates]

 

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc: Thành lập Hội đồng tuyển dụng

Rev: Establishing the Recruitment Council

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

-           Căn cứ Quyết định số ……….v/v bổ nhiệm Giám đốc, ngày………….;

Pursuant to the Decision No. ......... v / v appointing the Director, dated ............ .;

-           Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc số………..;

Based on the functions, duties and powers of the Director No. ......... ..

-           Căn cứ quy trình tuyển dụng của Công ty;

Based on the recruitment process of the Company;

-           Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự.

At the proposal of the Human Resource Manager.

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng năm……, để thực hiện việc tuyển dụng nhân lực cho Công ty, bao gồm các thành viên có tên sau đây:

Article 1. Establishment of the year ...... Recruitment Council, to carry out the recruitment of human resources for the company, including the names of the following members:

1.      …………………….…………..nhiệm vụ/ accountability..............................................

2.      …………………….…………..nhiệm vụ/ accountability..............................................

3.      …………………….…………..nhiệm vụ/ accountability...............................................

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).

Article 2. The non-permanent members of the Council, including the heads and deputy-heads of the Departments, and some invited experts (with an invitation letter and a list enclosed with this Decision).

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.

Article 3. The Recruitment Council is responsible for organizing recruitment in accordance with the procedures and regulations of the company.

Điều 4. Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. Human Resource Manager, heads of related units and the above-mentioned grandfathers shall have to implement this Decision.

 

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/As Article 4;

- Lưu: VT/ Save VT  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

COMPANY DIRECTOR

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

 

 

 

LOGO

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Mã tài liệu:

Phiên bản:

Ngày ban hành:

 

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: …………/QĐ-…….

…….., ngày … tháng … năm  20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..

 

GIÁM ĐỐC

-           Căn cứ Quyết định số ……….v/v bổ nhiệm Giám đốc, ngày………….;

-           Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc số………..;

-           Căn cứ quy trình tuyển dụng của Công ty;

-           Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng năm……, để thực hiện việc tuyển dụng nhân lực cho Công ty, bao gồm các thành viên có tên sau đây:

1.      …………………….……………..nhiệm vụ......................................................................

2.      …………………….……………..nhiệm vụ......................................................................

3.      …………………….……………..nhiệm vụ......................................................................

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.

Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT      

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

LOGO

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date issued:

 

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 

Số/No: …………

…….., ngày … tháng … năm  20…

[Dates]

 

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc: Thành lập Hội đồng tuyển dụng

Rev: Establishing the Recruitment Council

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

-           Căn cứ Quyết định số ……….v/v bổ nhiệm Giám đốc, ngày………….;

Pursuant to the Decision No. ......... v / v appointing the Director, dated ............ .;

-           Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc số………..;

Based on the functions, duties and powers of the Director No. ......... ..

-           Căn cứ quy trình tuyển dụng của Công ty;

Based on the recruitment process of the Company;

-           Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự.

At the proposal of the Human Resource Manager.

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng năm……, để thực hiện việc tuyển dụng nhân lực cho Công ty, bao gồm các thành viên có tên sau đây:

Article 1. Establishment of the year ...... Recruitment Council, to carry out the recruitment of human resources for the company, including the names of the following members:

1.      …………………….…………..nhiệm vụ/ accountability..............................................

2.      …………………….…………..nhiệm vụ/ accountability..............................................

3.      …………………….…………..nhiệm vụ/ accountability...............................................

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).

Article 2. The non-permanent members of the Council, including the heads and deputy-heads of the Departments, and some invited experts (with an invitation letter and a list enclosed with this Decision).

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.

Article 3. The Recruitment Council is responsible for organizing recruitment in accordance with the procedures and regulations of the company.

Điều 4. Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. Human Resource Manager, heads of related units and the above-mentioned grandfathers shall have to implement this Decision.

 

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/As Article 4;

- Lưu: VT/ Save VT  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

COMPANY DIRECTOR

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

 

 

 

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.