LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

QUI TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROCESS

Mã tài liệu/Code:....

Phiên bản/Version:….

Ngày ban hành/Date of issue:…

 

 

CÔNG TY ………..

COMPANY……..

Số/No: …………/…….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

…, ngày … tháng … năm 200…

                                                    [Dated]

 

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc tiếp nhận thực tập

                                                        Rev: Internship acceptance

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……..

DIRECTOR….

 

-         Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc , ngày................................................. ;

 Pursuant to Decision no ……….v/v appointing Director, dated............................................ ;

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc số........................................... ;

      Pursuant to the functions and duties of Director No................................................................ ;

-         Căn cứ quy chế thực tập của công ty;

Pursuant to Internship Regulation of the Company;

-         Xét đề nghị của Trưởng phòng nhân sự.

 At the proposal of the Head of Human Resource Department.

                                                                         QUYẾT ĐỊNH:

            DECIDES:

 

Điều 1. Đồng ý cho anh/chị.....................................................................................................

Article 1. Agreed to Mr/Ms....................................................................................................

CMND số/ID card:.....................................................................................................................

Được thực tập tại công ty từ ngày..................đến ngày.........................................................

To work as a trainee in the Company from date......... to date..............................................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày....... tháng....... năm.......... đến.........................

Article 2. This decision takes effect from [Dated]….to...... [Dated]

Điều 3. Các Ông (Bà)........... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. Mr/Ms…………………. shall be responsible to implement this Decision.

 

 

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As Article 3;

- Lưu VT/ Save VT

-

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

GENERAL DIRECTOR

THE HEAD OF HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

(Ký, họ và tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

                                                                                            

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.