[LOGO CÔNG TY]

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

______________

 

 BẢN THOẢ THUẬN

(V/v chấm dứt hợp đồng lao động) 

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ……, chúng tôi gồm:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Người đại diện       : ...........................................................................................................................

Chức vụ                  :............................................................................................................................

Địa chỉ                     : ...........................................................................................................................

Điện thoại               : ...........................................................................................................................

 

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ tên                : ...........................................................................................................................

Sinh ngày               : ...........................................................................................................................

Thường trú             : ...........................................................................................................................

CMND số               : ……………  cấp ngày: ………………  tại: CA. ………………………

 

Cùng nhau thoả thuận đi đến thống nhất thực hiện những điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: CHẤM DỨT HĐLĐ CHẾ ĐỘ NGHỈ VIỆC

1.      Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động số: …………………… ngày ……… tháng ……… năm …………

2.      Ngày chấm dứt hợp đồng lao động: …………/…………/…..……

3.      Các thoả thuận chung:

a.       Tiền trợ cấp thôi việc: …………….. tháng lương / mỗi năm làm việc

-        Thời gian làm việc:

+       Ngày bắt đầu làm việc: …………/…………/………………

+       Ngày chấm dứt hợp đồng: ……………/……………/………………

+       Tổng số tháng làm việc: ……………… tháng, tương đương ……………… năm làm việc.

-        Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp: …………………………… đồng/tháng.

-        Tổng số tiền trợ cấp thôi việc: …………………………………… đồng.

 

b.          Tiền phép năm

-        Số ngày phép còn: ……………… ngày

-        Tiền phép: …………………………….. đồng

c.       Thoả thuận khác (nếu )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngoài các khoản nêu trên, người lao động còn được hưởng thu nhaäp (neáu coù) trong những ngày làm việc cuûa tháng ……… năm ……………

 

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.      Bàn giao đầy đủ tài sản công việc đang quản cho người được Công ty/đơn vị phân công, thanh toaùn caùc khoaûn nợ (nếu ) trước ngày: ………/………/…………

2.      Cam kết không khiếu nại hoặc tranh chấp về bất cứ do sau khi được giải quyết chế độ thôi việc đã thoả thuận tại Điều 1 của Bản thoả thuận này.

3.      Bảo mật không tiết lộ các thông tin của Công ty Anh/Chị được trong thời gian làm việc tại (Công ty/đơn vị)………………Người lao động phải trách nhiệm bàn giao đầy đủ, hướng dẫn chi tiết cho người nhận bàn giao công việc thay thế bằng văn bản.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1.      Thực hiện đầy đủ những thoả thuận đã thống nhất tại Điều 1 của  Bản thoả thuận này.

2.      Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động bàn giao công việc.

 

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC VĂN BẢN

1.      Bản thoả thuận này hiệu lực kể từ ngày . Mọi sửa đổi, phát sinh (nếu ) trong Bản  thỏa thuận này phải được lập thành văn bản sự đồng ý của hai bên.

2.      Bản thoả thuận được lập vào lúc:……………giờ………… phút cùng ngày, đã được đọc lại cho hai bên cùng nghe đồng ý tên.

 

       NGƯỜI LAO ĐỘNG                                               NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

              (, ghi họ tên)                                                         (, ghi họ tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.