BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 832/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN

TNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số116/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BHXH ngày 27/6/2012 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành từ năm 2003-2012 (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban Pháp chế giúp Tổng Giám đốc thực hiện Phương án đã được phê duyệt, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

2. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị theo Phụ lục số 3.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 832/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 07 năm 2013)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1. Lĩnh vực chính sách BHYT

1

Quyết định

82/QĐ-BHXH

20/01/2010

Về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ

2

Quyết định

160/QĐ-BHXH

14/02/2011

Ban hành biểu mẫu sửa đổi một s biu mẫu thống kê chi phí khám, chữa bệnh BHYT

3

Quyết định

466/QĐ-BHXH

19/4/2011

Ban hành Quy trình giám định BHYT

4

Công văn

3832/BHXH-GĐYT

16/10/2007

Hướng dẫn công văn số 7199/BYT-KHTC của Bộ Y tế

5

Công văn

2179/BHYT-GĐYT

18/7/2008

Thanh toán chi phí điều trị phẫu thuật bằng dao Gama thân

6

Công văn

1275/BHXH-CSYT

13/4/2010

Về việc quản lý, giám định thanh toán thuốc theo chế độ BHYT (một số biểu mẫu đã sửa theo Quyết định số 160/QĐ-BHXH ngày 14/2/2011 của BHXHVN)

7

Công văn

1378/BHXH-CSYT

19/4/2010

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT

8

Công văn

1885/BHXH-CSYT

11/5/2010

Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giám định KCB BHYT

9

Công văn

1958/BHXH-CSYT

18/5/2010

Về chuyển đổi mã quyền lợi BHYT

10

Công văn

2065/BHXH-CSYT

21/5/2010

Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên

11

Công văn

2147/BHXH-CSYT

31/5/2010

Giải quyết vướng mắc khi KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT

12

Công văn

2283/BHXT-CSYT

04/6/2010

Về việc tổ chức KCB tại trạm y tế xã

13

Công văn

2333/BHXH-CSYT

11/6/2010

Về hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc YHCT

14

Công văn

2889/BHXH-CSYT

15/7/2010

Về việc sửa đổi một số nội dung quy định tại công văn số 5021/BHXH-CST ngày 30/12/2009

15

Công văn

3272/BHXH-CSYT

04/8/2010

Đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến điều trị đối với CNV TĐ BCVT

16

Công văn

3580/BHXH-CSYT

20/8/2010

Hướng dn thực hiện Thông tư liên tịch s25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

17

Công văn

4884/BHXH-CSYT

09/11/2010

Về việc hướng dẫn nghiệp vụ giám định thanh toán chi phí KCB BHYT sau hội nghị giao ban

18

Công văn

5340/BHXH-CSYT

03/12/2010

Về giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện BHYT

19

Công văn

301/BHXH-CSYT

27/01/2011

Thanh toán VTYT trong mổ tim hở đối với trẻ em dưới 6 tuổi

20

Công văn

522/BHXH-CSYT

08/02/2011

Về hướng dẫn thanh toán thủy tinh thể nhân tạo

21

Công văn

531/BHXH-CSYT

10/02/2011

Hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin họctrong thống kê KCB BHYT

22

Công văn

1267/BHXH-CSYT

05/4/2011

Ký hợp đồng KCB BHYT thanh toán theo định suất năm 2011

23

Công văn

1543/BHXH-CSYT

20/4/2011

Về việc hướng dẫn, xử lý vướng mắc trong tiếp nhận KCB BHYT

24

Công văn

2125/BHXH-CSYT

24/5/2011

Về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2

25

Công văn

2320/BHXH-CSYT

07/6/2011

Về cấp thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân

26

Công văn

2726/BHXH-CSYT

11/7/2011

Về thanh toán vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 năm 2011

27

Công văn

3276/BHXH-CS YT

08/8/2011

Về việc thanh toán xét nghiệm HIV

28

Công văn

3327/BHXH-CSYT

11/8/2011

Hướng dẫn nghiệp vụ giám định thanh toán chi phí KCB BHYT sau hội nghị giao ban

29

Công văn

3621/BHXH-CSYT

01/9/2011

Về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT

30

Công văn

4562/BHXH-CSYT

27/10/2011

Về việc sử dụng Milrinone tại các cơ sở KCB

31

Công văn

4955/BHXH-CSYT

23/11/2011

T chức hợp đng khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí KCB tại Trạm y tế xã

32

Công văn

112/BHXH-CSYT

16/01/2012

Về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT

33

Công văn

165/BHXH-CSYT

17/01/2012

Về việc sử dụng 5 loại thuốc trong thanh toán

34

Công văn

245/BHXH-CSYT

18/01/2012

Về việc hướng dẫn một s nội dung trong tổ chức KCB BHYT

35

Công văn

279/BHXH-CSYT

19/01/2012

Về việc hưng dẫn thực hiện thanh toáchi phíKCB BHYT do tai nạn giao thông

36

Công văn

299/BHXH-CSYT

20/01/2012

Về việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại Trạm y tế xã

37

Công văn

488/BHXH-CSYT

13/02/2012

Về hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán VTYT

38

Công văn

541/BHXH-CSYT

15/02/2012

Về việc hướng dẫn một số nội dung trong tchức KCB BHYT

39

Công văn

1513/BHXH-CSYT

20/4/2012

Về việc hưng dẫn triển khai Thông tư liên tịch s 04/2004/TTLT-BYT-BTC

40

Công văn

1800/BHXH-CSYT

15/5/2012

Về việc áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

41

Công văn

2048/BHXH-CSYT

01/6/2012

Về việc hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

42

Công văn

2049/BHXH-CSYT

01/6/2012

Về việc thanh toán theo chế độ BHYT đối với thuốc Arginin

43

Công văn

2318/BHXH-CSYT

18/6/2012

Về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

44

Công văn

2503/BHXH-DVT

02/7/2012

Về việc thanh toán theo chế độ BHYT đối với 5 loại thuốc

45

Công văn

2636/BHXH-DVT

06/7/2012

Về việc hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc YHCT theo Thông tư số 49/2011/TT-BYT

46

Công văn

3359/BHXH-DVT

16/8/2012

Hướng dẫn thanh toán thuốc theo Thông tư 10/2012/TT-BYT

47

Công văn

3483/BHXH-CSYT

29/8/2012

Tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong KCB BHYT

48

Công văn

3637/BHXH-CSYT

10/9/2012

Về triển khai giá dịch vụ y tế mới được phê duyệt theo Thông tư 04

49

Công văn

3757/BHXH-CSYT

19/9/2012

Tăng cường công tác giám định KCB BHYT

50

Công văn

4084/BHXH-CSYT

11/10/2012

Về việc hướng dẫn chuyển thẻ đăng ký KCB ban đầu

51

Công văn

5157/BHXH-DVT

10/12/2012

Tham gia đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

52

Công văn

4560/BHXH-CSYT

9/11/2012

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT và kiểm soát nhằm giảm bội chi quỹ KCB BHYT

53

Công văn

4717/BHXH-CSYT

16/11/2012

Thanh toán kết dư quỹ định suất và chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2011

54

Công văn

4857/BHXH-DVT

26/11/2012

Tăng cường kiểm soát chi phí thuốc và rà soát thuốc thanh toán bảo hiểm y tế

55

Công văn

4999/BHXH-CSYT

03/12/2012

Khảo sát, ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2013

56

Công văn

5700/BHXH-CSYT

28/12/2012

Về việc đảm bảo quyền lợi tham gia cho người tham gia BHYT

57

Công văn

5699/BHXH-CSYT

28/12/2012

Về việc ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở KCB tư nhân năm 2013

58

Công văn

5715/BHXH-CSYT

28/12/2012

Về việc thanh toán chi phí dịch vụ Thẩm tách siêu lọc máu ( HDF-ON LINE)

59

Công văn

5693/BHXH-CSYT

28/12/2013

Thống kê thanh toán chi phí KCB đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT

2. Lĩnh vực thu

1

Quyết định

1111/QĐ-BHXH

25/10/2011

Ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

2

Công văn

4873/BHXH-BT

22/12/2009

Về hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ BHYT

3

Công văn

5347/BHXH-BT

06/12/2010

Truy nộp BHXH đối với cán bộ xã

4

Công văn

1726/BHXH-BT

29/4/2011

Truy thu BHXH đối với cán bộ xã là thương binh các hạng

5

Công văn

1616/BHXH-BT

25/4/2011

Chấn chỉnh công tác truy thu BHXH

6

Công văn

639/BHXH-BT

24/02/2012

Thu và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn

7

Công văn

1374/BHXH-BT

16/4/2012

Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH

8

Công văn

1584/BHXH-BT

26/4/2012

Thực hiện nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

9

Công văn

1777/BT-BHXH

14/5/2012

Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000đ

10

Công văn

3837/BHXH-BT

25/9/2012

Về việc rà soát đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo

11

Công văn

4927/BHXH-BT

22/11/2011

Dừng thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu

12

Công văn

1246/BHXH-BT

09/4/2012

Về việc giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện

3. Lĩnh vc chi

1

Quyết định

1090/QĐ-BHXH

29/7/2010

Quy chế mua mua sắm tài sản hàng hóa theo phương thức tập trung

2

Quyết định

04/QĐ-BHXH

07/01/2011

Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ nhuận bút trên Website BHXHVN

3

Quyết định

292/QĐ-BHXH

15/3/2012

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống BHXH

4

Quyết định

488/QĐ-BHXH

23/5/2012

Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH

5

Quyết định

1288/QĐ-BHXH

26/9/2012

Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

6

Quyết định

345/QĐ-BHXH

06/4/2012

Tiêu chí định mức phân bổ dự toán chi quản lý bộ máy đối với ngành BHXH

7

Quyết định

1718/QĐ-BHXH

10/12/2012

Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXHVN

8

Quyết định

1739/QĐ-BHXH

14/12/2012

Quyết định sửa đổi một số nội dung của QĐ 345/QĐ-BHXH

9

Quyết định

1764/QĐ-BHXH

24/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 488/QĐ-BHXHngày 23/5/2012

10

Quyết định

1775/QĐ-BHXH

27/12/2012

Quy chế chi tiêu nội bộ đối với hoạt động quản lý BHXH, BHYT của BHXH Bộ Quốc Phòng

11

Quyết định

295/QĐ-BHXH

25/3/2013

Ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12

Thỏa thuận liên ngành

5399/LN-BHXH-NHNo

14/01/2010

Về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

13

Thỏa thuận liên ngành

1058/LN-BHXH-NHCTVN

27/02/2012

Về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam

14

Thỏa thuận liên ngành

822A/LN-BHXH-NHĐT&PTVN

29/02/2012

Về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

15

Thỏa thuận liên ngành

3328/LN-BHXH-KBNN

15/08/2012

Về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước

16

Công văn

3694/LN-BHXH-NHNo

24/5/2012

Sửa đổi bổ sung thỏa thuận liên ngành số 5399/LN-BHXH-NHNo

17

Công văn

1160/BHXH-BC

01/4/2010

Hướng dẫn thu, hạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ BHYT

18

Công văn

2791/BHXH-BC

06/7/2010

Về việc sửa đổi Mục 1, công văn số 1160/BHXH-BC ngày 1/4/2010

19

Công văn

5868/BHXH-BC

31/12/2010

Trả tiền tư vấn, tìm việc làm và hỗ trợ học nghề cho người được hưởng BHTN

20

Công văn

5162/BHXH-BC

02/12/2011

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngành BHXH căn cứ hồ sơ quản lý công sở tại đơn vị lập hồ sơ trích ngang công sở

21

Công văn

5516/BHXH-BC

22/12/2011

Về việc hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi BHTN, BHYT

22

Công văn

244/BHXH-BC

18/01/2012

Về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí KCB

23

Công văn

1193/BHXH-BC

05/4/2012

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

24

Công văn

2306/BHXH-BC

18/6/2012

Hướng dẫn ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

25

Công văn

71/BHXH-BC

10/01/2012

Thực hiện công khai tài chính và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản đối với các đơn vị trong ngành BHXH

26

Công văn

5464/BHXH-BC

20/12/2012

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngành BHXH sử dụng kinh phí chi quản lý bộ máy và kinh phí tiết kiệm chi QLBM 2012 để mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa tài sản

21

Công văn

5562/BHXH-BC

25/12/2012

Xác lập quyền sở hữu của nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu tặng, cho và quản lý, sử dụng hoa hồng

28

Công văn

5495/BHXH-BC

20/12/2012

Hướng dẫn công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi

4. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính

1

Quyết định

359/QĐ-BHXH

11/02/2010

Phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình của ngành BHXH

2

Quyết định

242/QĐ-BHXH

16/3/2011

Quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống BHXH Việt Nam

3

Quyết định

53/QĐ-BHXH

15/01/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 359/QĐ-BHXHngày 11/2/2010

4

Công văn

4267/BHXH-KHTC

17/11/2006

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngành BHXH xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP

5

Công văn

2961/BHXH-KHTC

15/7/2011

Chỉ tiêu báo cáo thống kê

6

Công văn

1964/BHXH-KHTC

25/6/2009

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

5. Lĩnh vực cp s, thẻ

1

Quyết định

653/QĐ-BHXH

05/6/2009

Về việc ban hành mẫu thẻ BHYT cá nhân

2

Quyết định

1071/QĐ-BHXH

01/9/2009

Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT

3

Công văn

3429/BHXH-CST

22/9/2009

Về việc hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ BHYT

4

Công văn

1543/BHXH-CST

20/4/2011

Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT

5

Công văn

4684/BHXH-CST

07/11/2011

Về việc đảm bảo quyền lợi của người được cấp thẻ BHYT có ảnh

6

Quyết định

1518/QĐ-BHXH

20/12/2011

Về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH

7

Công văn

4896/BHXH-CST

28/11/2012

Thu hồi thẻ BHYT

8

Công văn

4906/BHXH-CST

28/11/2012

Về việc hướng dẫn thực hiện BHYT đối với đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

9

Công văn

5272/BHXH-CST

13/12/2012

Về việc cấp thẻ BHYT đối với hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

10

Công văn

5367/BHXH-CST

17/12/2012

Sử dụng CMND cũ và mới trong hệ thống BHXH Việt Nam

11

Quyết định

1754/QĐ-BHXH

20/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định653/QĐ-BHXH ngày 5/6/2009 về việc ban hành mẫu thẻ BHYT cá nhân

12

Quyết định

1755/QĐ-BHXH

20/12/2012

Hủy bỏ Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 5/6/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành tạm thời mẫu và mã số thẻ BHYT hộ gia đình

6. Lĩnh vực Tuyên truyền

1

Quyết định

181/QĐ-BHXH

02/4/2010

Quyết định về việc thành lập Trang tin điện tử của BHXH VN trên internet

2

Quyết định

1295/QĐ-BHXH

15/9/2010

Quyết định ban hành quy chế hoạt động trang tin điện tử của BHXH VN trên internet

3

Quyết định

1738/QĐ-BHXH

20/12/2010

Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện tử của BHXH VN

4

Công văn

2096/BHXH-TT

24/5/2011

Về việc hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố

5

Công văn

2827/BHXH-TT

17/7/2012

Về việc thành lập và đẩy mạnh hoạt động trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố

6

Quyết định

772/QĐ-BHXH

20/7/2012

Quy chế về quản lý, bảo quản, lưu giữ tư liệu, tài liệu, hiện vật truyền thống của BHXH Việt Nam

7

Công văn

3608/BHXH-TT

07/9/2012

Hướng dẫn quản lý, bảo quản tư liệu, tài liệu truyền thống

7. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

1

Quyết định

2458/QĐ-BHXH

05/9/2005

Về việc quy định về an toàn thông tin và sử dụng hệ thống mạng máy tính tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2

Quyết định

3582/QĐ-BHXH

26/12/2006

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Quyết định

1099/QĐ-BHXH

20/8/2007

Về chế độ quản trị mạng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

4

Quyết định

4849/QĐ-BHXH

21/10/2008

Về việc ban hành Phần mềm ứng dụng “Kế toán BHXH”

5

Quyết định

5217/QĐ-BHXH

12/12/2008

Về việc ban hành phần mềm ứng dụng “Quản lý BHYT tự nguyện-MISBHYT” phiên bản 3.0

6

Quyết định

1356/QĐ-BHXH

23/11/2009

Về việc ban hành phần mềm ứng dụng “Xét duyệt thẩm định các chế độ ốm đau, thai sản”

7

Quyết định

787/QĐ-BHXH

21/5/2010

Về việc ban hành chương trình phần mềm “Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0”

8

Quyết định

561/QĐ-BHXH

07/4/2010

Về việc ban hành phần mềm ứng dụng “Hệ thống thông tin Quản lý thu, sổ BHXH, BHYT” (SMS 5.0)

9

Quyết định

1295/QĐ-BHXH

15/9/2010

Về ban hành quy chế hoạt động trong điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ttên Internet

10

Quyết định

714/QĐ-BHXH

02/7/2012

Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015

11

Quyết định

715/QĐ-BHXH

02/7/2012

Về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

12

Quyết định

716/QĐ-BHXH

02/7/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam

13

Quyết định

319/QĐ-BHXH

28/3/2012

Về việc ban hành thiết kế mẫu về mạng nội bộ, mạng diện rộng của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và huyện ngành Bảo hiểm xã hội

14

Quyết định

598/QĐ-BHXH

20/6/2012

Về việc ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm” áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

15

Quyết định

778/QĐ-BHXH

30/7/2012

Ban hành phần mềm ứng dụng quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng phiên bản 3.0

16

Quyết định

1730/QĐ-BHXH

12/12/2012

Ban hành phần mềm ứng dụng tiếp nhận và quản lý hồ sơ phiên bản 1.0

17

Công văn

32/BHXH-CNTT

16/7/2007

Về việc ban hành biểu mẫu theo dõi quản lý hoạt động CNTT trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ViệtNam

18

Công văn

3130/BHXH-TT-TT

01/9/2009

Về việc thực hiện chế độ quản trị mạng

19

Công văn

46/BHXH-TT-TT

13/4/2009

Về việc hướng dẫn quy trình lập và triển khai các dự án CNTT

20

Công văn

746/BHXH-TTTT

05/3/2012

Về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động công nghệ thông tin

21

Công văn

5680/BHXH-TTTT

28/12/2012

Quy định chuyển dữ liệu người hưởng chế độ trợ cấp BHXH một lần

8. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

1

Công văn

890/BHXH-CSXH

18/3/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số182/2004/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT về BHXH đối với cán bộ y tế cấp xã

2

Công văn

1633/BHXH-CĐCS

16/5/2007

Về thông báo tỷ giá đồng VN so với đô la Mỹ

3

Công văn

1736/BHXH-CĐCS

25/5/2007

Về tính phụ cấp thâm niên cơ yếu

4

Công văn

1981/BHXH-CĐCS

08/6/2007

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện BHXH từ ngày 01/01/2007

5

Công văn

3350/BHXH-CĐCS

11/9/2007

Về tính phụ cấp thâm niên Hải Quan

6

Công văn

3527/BHXH-CĐCS

21/9/2007

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện BHXH từ ngày 01/01/2007

7

Công văn

4730/BHXH-CĐCS

21/12/2007

Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo QĐ 107/2007/QĐ-TTg

8

Công văn

104/BHXH-CĐCS

22/01/2008

Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

9

Công văn

3606/BHXH-CĐCS

22/10/2008

Hướng dẫn thực hiện điều chế độ chính sách BHXH (hướng dẫn Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH)

10

Công văn

54/BHXH-CSXH

09/01/2009

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản

11

Công văn

798/BHXH-CSXH

30/3/2009

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH

12

Công văn

2959/BHXH-CĐCS

24/8/2009

Hướng dẫn thực hiện chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện

13

Công văn

4101/BHXH-CSXH

05/11/2009

Về tính phụ cấp thâm niên cơ yếu

14

Công văn

4520/BHXH-CSXH

03/12/2009

Về chế độ trợ cấp MSLĐ đối với người đồng thời là thương binh

15

Công văn

1188/BHXH-CSXH

06/4/2010

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH

16

Quyết định

777/QĐ-BHXH

17/5/2010

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

17

Công văn

2097/BHXH-CSXH

25/5/2010

Hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH

18

Công văn

2280/BHXH-CSXH

04/6/2010

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia BHXH

19

Công văn

3188/BHXH-CSXH

30/7/2010

Hướng dẫn thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

20

Công văn

2834/BHXH-CSXH

09/7/2010

Về hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg đi với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ

21

Công văn

5691/BHXH-CSXH

20/12/2010

Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH

22

Công văn

5905/BHXH-CSXH

31/12/2010

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg và Nghị định số 67/2010/NĐ-CP

23

Công văn

70/BHXH-CSXH

13/01/2011

Về hồ sơ giải quyết trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội

24

Công văn

1094/BHXH-CSXH

23/3/2011

Hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

25

Công văn

1594/BHXH-CSXH

22/4/2011

Hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ613/QĐ-TTg

26

Công văn

1637/BHXH-CSXH

26/4/2011

Hướng dẫn thực hiện BHXH theo NĐ số91/2011/NĐ-CP của Chính phủ

27

Công văn

1958/BHXH-CSXH

16/5/2011

Về chế độ tử tuất

28

Công văn

3984/BHXH-CSXH

28/9/2011

Hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg

29

Công văn

4251/BHXH-CSXH

12/10/2011

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH

30

Công văn

4612/BHXH-CSXH

02/11/2011

Về giải quyết phụ cấp khu vực một lần

31

Công văn

5371/BHXH-CSXH

16/12/2011

Hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ s 613/QĐ-TTg

32

Công văn

768/BHXH-CSXH

06/3/2012

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH

33

Công văn

1177/BHXH-CSXH

04/4/2012

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

34

Công văn

1620/BHXH-CSXH

27/4/2012

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 31/2012/NĐ-CP và NĐ số 35/2012/NĐ-CP

35

Công văn

1898/BHXH-CSXH

22/5/2012

Về cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH

36

Công văn

2648/BHXH-CĐCS

09/7/2012

Kiểm tra, rà soát sổ trước khi giải quyết hưởng các chế độ BHXH

37

Công văn

3854/BHXH-CĐCS

26/9/2012

Tăng cường quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

38

Công văn

4139/BHXH-CĐCS

15/10/2012

Đảm bảo hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động

9. Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

1

Quyết định

838/QĐ-BHXH

05/8/2011

Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam

2

Quyết định

893/QĐ-BHXH

01/09/2011

Ban hành quy định đánh giá, xếp loại chi tiền thưởng, tiền lương bổ sung đối với đơn vị, công chức viên chức cơ quan BHXHVN

3

Quyết định

1038/QĐ-BHXH

10/10/2011

Ban hành Bảng điểm thi đua

4

Quyết định

615/QĐ-BHXH

05/6/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo QĐ số 838/QĐ-BHXH

5

Quyết định

609/QĐ-BHXH

04/6/2013

Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH (thay thế QĐ số 888/QĐ-BHXHngày 28/8/2011)

10. Lĩnh vc lưu trữ

1

Quyết định

1288/QĐ-BHXH

30/10/2009

Về việc ban hành quy định thành phần hồ sơ, tài liệu của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức Đảng, đoàn thể cơ quan BHXHVN thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ

2

Quyết định

1525/QĐ-BHXH

25/12/2009

Về việc ban hành Quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo him xã hội

3

Công văn

955/BHXH-TTLT

17/3/2010

Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

4

Quyết định

1433/QĐ-BHXH

08/10/2010

Ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXHVN

5

Công văn

4530/BHXH-TTLT

22/10/2010

Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng BHXH 1 lần

6

Công văn

4905/BHXH-TTLT

10/11/2010

Chuyển cơ sở dữ liệu vào khai thác hồ sơ hưởng BHXH

7

Quyết định

1262/QĐ-BHXH

02/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một s điều trong quy định về công tác lưu trữ của hệ thng BHXHVN ban hành kèm theo Quyết định số 1433/QĐ-BHXH ngày 8/10/2010 của BHXHVN

8

Quyết định

1538/QĐ-BHXH

22/12/2011

Về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu của hệ thống BHXHVN

9

Công văn

2004/BHXH-LT

30/5/2012

Tăng cường công tác lưu trữ

11. Lĩnh vực tổ chức cán bộ

1

Quyết định

1629/QĐ-BHXH

20/10/2004

V/v ban hành Quy chế làm việc và quản lý của Ban QLDA đầu tư và xây dựng

2

Quyết định

1487/QĐ-BHXH

18/12/2007

Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Báo BHXH và Tạp chí BHXH

3

Quyết định

3733/QĐ-BHXH

30/6/2008

V/v ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam

4

Quyết định

4654/QĐ-BHXH

23/9/2008

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin

5

Quyết định

4796/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

6

Quyết định

4857/QĐ-BHXH

21/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương

7

Quyết định

4856/QĐ-BHXH

21/10/2008

Ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam

8

Quyết định

4969/QĐ-BHXH

10/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9

Quyết định

4970/QĐ-BHXH

10/11/2008

Về cơ cu các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

10

Quyết định

5039/QĐ-BHXH

21/11/2008

Quyết định về việc sửa đổi, b sung một s đim của quy định về phân cấp và chế độ quản lý đi với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định s 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội

11

Quyết định

5055/QĐ-BHXH

26/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Tổ chức cán bộ BHXH Việt Nam

12

Quyết định

5199/QĐ-BHXH

08/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban THCS BHYT

13

Quyết định

5118/QĐ-BHXH

08/12/2008

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện KHBHXH

14

Quyết định

5120/QĐ-BHXH

08/12/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí BHXH

15

Quyết định

5349/QĐ-BHXH

24/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thu

16

Quyết định

5444/QĐ-BHXH

31/12/2008

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo BHXH

17

Quyết định

1400/QĐ-BHXH

01/12/2009

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thng BHXH Việt Nam

18

Quyết định

139/QĐ-BHXH

01/02/2010

Ban hành Quy định v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đi với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

19

Công văn

2059/BHXH-TCCB

20/5/2010

V/v đính chính một s điểm tại QĐ s 139/QĐ-BHXH của TGĐ BHXH Việt Nam

20

Quyết định

1065/QĐ-BHXH

20/7/2010

V/v sửa đổi, bổ sung QĐ số 1278/QĐ-BHXHngày 27/8/2004 v/v thành lập Ban QLDA đầu tư và xây dựng

21

Quyết định

1351/QĐ-BHXH

27/9/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Kế hoch- Tài chính

22

Quyết định

1382/QĐ-BHXH

30/9/2010

V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4, QĐ s4796/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban TCCB

23

Quyết định

1684/QĐ-BHXH

08/12/2010

V/v thay thế Mu s 03 tại Quy định v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đi với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

24

Quyết định

1109/QĐ-BHXH

24/10/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của Phòng Kiểm tra thực thi công vụ thuộc Ban Kiểm tra

25

Quyết định

860/QĐ-BHXH

12/8/2011

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan BHXH Việt Nam

26

Công văn

4393/BHXH-TCCB

20/10/2011

V/v không bố trí thân nhân làm một số công việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW

27

Quyết định

1109/QĐ-BHXH

24/10/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của Phòng Kiểm tra thực thi công vụ thuộc Ban Kiểm tra

28

Quyết định

1320/QĐ-BHXH

23/11/2011

V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thng BHXH Vit Nam

29

Công văn

5311/BHXH-TCCB

13/12/2011

V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức

30

Quyết định

34/QĐ-BHXH

09/01/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Thông tin

31

Quyết định

169/QĐ-BHXH

08/02/2012

V/v thành lập Phòng Công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng

32

Công văn

769/BHXH-TCCB

06/3/2012

V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối vi CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

33

Công văn

757/BHXH-TCCB

06/3/2012

V/v chuyển loại viên chức

34

Quyết định

275/QĐ-BHXH

9/3/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

35

Quyết định

278/QĐ-BHXH

12/3/2012

V/v phân công nhiệm vụ của TGĐ và các Phó TGĐ BHXH Việt Nam

36

Quyết định

333/QĐ-BHXH

05/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban THCS BHYT

37

Quyết định

332/QĐ-BHXH

05/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ban Pháp chế

38

Quyết định

334/QĐ-BHXH

05/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

39

Quyết định

363/QĐ-BHXH

11/4/2012

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban QLDA “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam”

40

Quyết định

377/QĐ-BHXH

16/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dược và Vật tư y tế

41

Quyết định

405/QĐ-BHXH

23/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế

42

Quyết định

506/QĐ-BHXH

31/5/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng

43

Quyết định

523/QĐ-BHXH

01/6/2012

Quyết định về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo him xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định s 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

44

Quyết định

527/QĐ-BHXH

05/6/2012

V/v giao nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch và thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị công nghệ thông tin của Ngành

45

Quyết định

533/QĐ-BHXH

6/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Văn phòng BHXH Việt Nam

46

Công văn

2159/BHXH-TCCB

07/6/2012

V/v xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm và báo cáo công tác CCHC định kỳ

47

Quyết định

679/QĐ-BHXH

27/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Hợp tác quốc tế

48

Quyết định

680/QĐ-BHXH

27/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Dược và Vật tư y tế

49

Quyết định

681/QĐ-BHXH

27/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ

50

Quyết định

682/QĐ-BHXH

27/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

51

Quyết định

700/QĐ-BHXH

29/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra

52

Quyết định

718/QĐ-BHXH

03/7/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu

53

Quyết định

768/QĐ-BHXH

20/7/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Pháp chế

54

Quyết định

797/QĐ-BHXH

03/8/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

55

Quyết định

1177/QĐ-BHXH

29/8/2012

Ban hành Quy chế thăm hỏi, lễ tang, viếng, chia buồn đối với CC, VC và thân nhân của CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

56

Quyết định

1221/QĐ-BHXH

11/9/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền

57

Quyết định

1228/QĐ-BHXH

14/9/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cấp sổ, thẻ

58

Quyết định

1237/QĐ-BHXH

18/9/2012

Quyết định ban hành quy chế quản lý hồ sơ CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

59

Quyết định

1285/QĐ-BHXH

26/9/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban THCS BHXH

60

Quyết định

1375/QĐ-BHXH

15/10/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

61

Quyết định

1605/QĐ-BHXH

21/11/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Lưu trữ

62

Quyết định

1644/QĐ-BHXH

26/11/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi

63

Quyết định

1649/QĐ-BHXH

26/11/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính

64

Quyết định

1655/QĐ-BHXH

29/11/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Kiểm tra

65

Quyết định

1722/QĐ-BHXH

11/12/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Tuyên truyền

66

Quyết định

1749/QĐ-BHXH

19/12/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ

67

Quyết định

1760/QĐ-BHXH

21/12/2012

Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

12. Văn phòng

1

Quyết định

1338/QĐ-BHXH

30/10/2007

Quyết định về quản lý chi tiêu nội bộ tại cơ quan BHXH Việt Nam

2

Quyết định

790/QĐ-BHXH

18/7/2011

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam

3

Quyết định

884/QĐ-BHXH

25/8/2011

Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT

4

Quyết định

893/QĐ-BHXH

01/09/2011

Ban hành quy định đánh giá, xếp loại và chi tiền thưởng, tiền lương bổ sung đi với đơn vị, công chức, viên chức cơ quan BHXH VN

5

Quyết định

1456/QĐ-BHXH

15/10/2012

Quy định về chế độ báo cáo trong hệ thống BHXH Việt Nam

6

Quy chếphối hợp

1619/QCPH-TLĐLĐ-BHXH

27/4/2012

Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT

13. Kim tra

1

Công văn

3434/BHXH-KT

13/10/2008

Về việc hướng dẫn khởi kiện đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng BHXH

2

Công văn

3147/BHXH-KT

03/9/2009

Tăng cường công tác kiểm tra

3

Quyết định

873/QĐ-BHXH

10/6/2010

Ban hành quy chế tiếp công dân tại cơ quan BHXH Việt Nam

4

Công văn

3219/BHXH-KT

03/8/2010

Kế hoạch thực hiện đề án đổi mới tiếp công dân

5

Quyết định

206/QĐ-BHXH

09/3/2011

Quy chế phối hợp kiểm tra giữa các Ban nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam

6

Quyết định

1313/QĐ-BHXH

22/11/2011

Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam

7

Công văn

808/BHXH-KT

09/3/2012

Về việc tăng cường công tác kiểm tra

8

Quy chế phối hợp

1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXHVN

16/5/2012

Quy chế phối hợp giữa Tổng cục cảnh sát PCTP và BHXH Việt Nam trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự ATXH tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

9

Công văn

1726/BHXH-KT

09/5/2012

Hướng dẫn nội dung kiểm tra thực thi công vụ

10

Công văn

2081/BHXH-KT

04/6/2012

Về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm với BHXH Việt Nam

11

Công văn

4774/BHXH-KT

20/11/2012

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

12

Quyết định

1788/QĐ-BHXH

28/12/2012

Quy định về việc giải quyết khiếu nại, t cáo và tiếp công dân của BHXH Việt Nam

Chú thích Phin nghiêng là những văn bản đề xuất sửa đi, b sung

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 832/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 7 năm 2013)

TT

Hình thức

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

1. Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

1

Quyết định

1176/QĐ-BHXH

23/9/2003

Ban hành quy định tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT

Nghị định số63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ thay thế Nghị định số 58/1992/CP của Chính phủ

2

Công văn

4226/BHXH-GĐYT

17/12/2003

Về thanh toán chi phí vật tư tiêu hao y tế

Đã có công văn số4652/BHXH-CSYTngày 31/12/2008 hướng dẫn cụ thể hơn về thanh toán VTYTTH, VTYTTT theo chế độ KCB

3

Công văn

4585/BHXH-GĐYT

12/06/2005

Tổ chức hợp đồng KCB ngoại trú tại trạm y tế thuộc đơn vị, cơ quan xí nghiệp

Đã có văn bản thay thế

4

Quyết định

2559/QĐ-BHXH

27/9/2005

Ban hành quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT

Luật BHYT ra đời

5

Công văn

5052/BHXH-GĐYT

28/12/2005

Tổ chức thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB theo định suất

Đã có văn bản thay thế

6

Công văn

95/BHXH-GĐYT

10/01/2007

Hướng dẫn một số vướng mắc trong thanh toán dịch vụ kỹ thuật trong Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế-Tài chính-LĐTBXH- Ban Vật giá CP

Đã có văn bản thay thế

7

Quyết định

1005/QĐ-BHXH

27/7/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm Quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT ban hành kèm theo Quyết định số2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005

Quyết định 2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005 đã hết hiệu lực

8

Công văn

2934/BHXH-GĐYT

10/08/2007

Hướng dẫn thực hiện công văn số 4494/BYT-BH ngày 29/6/2007 của Bộ Y tế

Đã có văn bản thay thế

9

Công văn

556/BHXH-GĐYT

10/03/2008

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc theo danh mục thuốc mới

Hướng dẫn Quyết định số 05/2008/QĐ-BYTngày 1/2/2008 của Bộ Y tế (QĐ này đã hết hiệu lực)

10

Công văn

2016/BHXH-GĐYT

03/7/2008

Về tổ chức quản lý cung ứng và thanh toán chi phí thuốc BHYT theo phương thức tập trung

Hướng dẫn tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007, Thông tư này đã hết hiệu lực

11

Công văn

2017/BHXH-GĐYT

03/07/2008

Hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện danh mục thuốc mới

Hướng dẫn bổ sung QĐ số 05/2008/QĐ-BYT (QĐ này đã hết hiệu lực)

12

Công văn

2698/BHXH-GĐYT

19/8/2008

Khó khăn vướng mắc trong thanh toán các dịch vụ kỹ thuật

Đã có văn bản thay thế

13

Công văn

3282/BHXH-GĐYT

26/9/2008

Thanh toán BHYT đối với thuốc multivitamin có thành phần vitamin B5 và thuốc vitamin 3B

Hướng dẫn bổ sung QĐ số 05/2008/QĐ-BYT (QĐ này đã hết hiệu lực)

14

Công văn

2144/BHXH-GĐYT

07/10/2008

Giải quyết vướng mắc trong KCB BHYT tại Hội nghị giao ban thực hiệnchính sách BHYT

Đã có văn bản thay thế

15

Công văn

3446/BHXH-CSYT

14/10/2008

Hướng dẫn bổ sung thanh toán chi phí thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục

Luật BHYT đã ban hành đối tượng hưởng theo tỷ lệ

16

Công văn

4652/BHXH-CSYT

31/12/2008

Thanh toán chi phí VTYTTH, VTYT Đã có văn bản thay thế theo chế độ KCB BHYT

Đã có văn bản thay thế

17

Công văn

660/BHXH-CSYT

18/03/2009

Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Đã có văn bản thay thế

18

Công văn

4662/BHXH-CSYT

10/12/2009

Về việc đăng ký KCB ban đầu và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2010

Đã hoàn thành

19

Công văn

986/BHYT-CSYT

22/3/2010

Về danh mục thuốc sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ

Đã có văn bản thay thế

20

Công văn

2276/BHXH-CSYT

06/4/2010

Hướng dẫn thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất 6 tháng cuối năm 2010

Đã hoàn thành

21

Công văn

1244/BHXH-CSYT

09/4/2010

Ban hành biểu mẫu thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

Đã có văn bản thay thế

22

Công văn

1612/BHXH-CSYT

05/6/2010

Áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Mức lương tối thiểu thay đổi

23

Công văn

3093/BHXH-CSYT

26/7/2010

Về thí điểm đấu thầu và cung ứng thuốc, thanh toán chi phí thuốc theo phương thức tập trung

Hướng dẫn tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007, Thông tư này đã hết hiệu lực

24

Công văn

5488/BHXH-CSYT

15/12/2010

Hướng dẫn xác định, phân bổ và quyết toán quỹ KCB BHYT năm 2010

Hướng dẫn quyết toán năm 2010

25

Công văn

273/BHXH-CSYT

25/01/2011

Thanh toán chi phí chụp CT scanner không sử dụng thuốc cản quang

Đã có văn bản thay thế

26

Công văn

1822/BHXH-CSYT

09/5/2011

Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2001/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Nghị định số22/2011/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012

27

Công văn

2125/BHXH-CSYT

24/5/2011

Hướng dẫn thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2

Đã có văn bản thay thế

28

Công văn

4590/BHXH-CSYT

31/10/2011

Về việc kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010

Đã có văn bản thay thế

2. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

1

Công văn

136/BHXH-CĐCS

25/01/2003

Thực hiện Điều 28 Điều lệ BHXH

Hết hiệu lực từ 01/01/2007 khi Luật BHXH có hiệu lực thi hành

2

Công văn

994/BHXH-CĐCS

01/4/2003

Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ

Hết hiệu lực từ 01/01/2007 khi Luật BHXH có hiệu lực thi hành

3

Công văn

2150/GDĐT-BHXH

22/3/2004

Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối vớingười lao động thuộc các cơ sở giáo dục mầm non

Luật BHXH năm 2006 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007 đã bãi bỏ những quy định trước Luật

4

Công văn

1355/BHXH-CĐCS

29/4/2003

Về hướng dẫn bổ sung Nghị định số01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003, Nghị định số03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 và Quyết định số 139/2002/TTg

Luật BHXH năm 2006 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007 đã bãi bỏ những quy định trước Luật

5

Công văn

1187 BHXH/CĐCS

20/4/2004

Thực hiện chế độ BHXH

Thông tư số18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 là căn cứ để áp dụng đã bị thay thế bởi Thông tư07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010

6

Công văn

1786/BHXH-CĐCS

25/5/2005

Về thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Nghị định số121/2003/NĐ-CP là căn cứ để áp dụng đã bị thay thế bởi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

7

Công văn

90/BHXH-CĐCS

11/01/2006

Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số41/2002/NĐ-CP và NQ số 16/2000/NQ-CP

Nghị định số41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

8

Quyết định

461/QĐ-BHXH

28/02/2006

Sửa đổi bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định số 1584

Quyết định số1584/1999/QĐ-BHXHngày 24/9/1999 đã bị thay thế bởi QĐ số 815/QĐ-BHXH

9

Công văn

1124/BHXH-CĐCS

31/3/2006

Về tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP và NQ số 16/2000/NQ-CP

Nghị định số41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

10

Công văn

1186/BHXH-CĐCS

07/4/2006

Về đính chính lại Công văn số 1124/BHXH-CĐCSngày 31/3/2006

Nghị định số41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

11

Công văn

1615/BHXH-CSXH

02/6/2006

Hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 và Quyết định số 488 ngày 23/5/2012

12

Công văn

2216/BHXH-CĐCS

15/6/2006

Về thực hiện chế độ BHXH đối với lao động dôi dư theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định số41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

13

Quyết định

2724/QĐ-BHXH

30/6/2006

Ban hành quy định quản lý thu, chi và thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn Luật BHXH thay thế các văn bản quy định trước đây

14

Công văn

3100/BHXH-CĐCS

18/8/2006

Về tiếp tục thực hiện BHXH đối với lao động dôi dư theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định số41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực

15

Công văn

3978/BHXH-CĐCS

30/10/2006

Số hồ sơ hưởng BHXH thuộc lực lượng vũ trang và Ban Cơ yếu Chính phủ

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXHngày 15/5/2010

16

Quyết định

815/QĐ-BHXH

06/6/2007

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH bắt buộc

Bị thay thế bởi Quyết định số 777/QĐ-BHXHngày 15/5/2010

17

Công văn

2766/BHXH-CĐCS

30/7/2007

Tiếp nhận hồ sơ các chế độ BHXH do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXHngày 15/5/2010

18

Công văn

3752/BHXH-CĐCS

10/10/2007

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP

Nghị định số132/2007/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2011

19

Công văn

3910/BHXH-CĐCS

23/10/2007

Thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 110/2007/NĐ-CP

Nghị định số110/2007/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2010

20

Công văn

4388/BHXH-CĐCS

26/11/2007

Thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Bị thay thế bởi Quyết định số 777/QĐ-BHXHngày 15/5/2010

21

Công văn

08/BHXH-CĐCS

07/01/2008

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ184/2007/NĐ-CP và NĐ 166/2007/NĐ-CP

Đã thực hiện xong trong năm 2007

22

Công văn

2412/BHXH-CĐCS

30/7/2008

Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng

Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010 hủy bỏ Công văn số 2412/BHXH-CĐCS

23

Công văn

3200/BHXH-CĐCS

19/9/2008

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP

Đã thực hiện xong trong năm 2008

24

Công văn

3349/BHXH-CĐCS

03/10/2008

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 101/2008/NĐ-CP

Đã thực hiện xong trong năm 2008

25

Công văn

215/BHXH-CSXH

22/01/2009

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ số 83/2008/NĐ-CP và Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH

Đã thực hiện xong trong năm 2009

26

Công văn

1114/BHXH-CSXH

24/4/2009

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo NĐ số134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH

Đã thực hiện xong trong năm 2009

27

Công văn

1270/BHXH-CSXH

11/5/2009

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NĐ số 33/2009/NĐ-CP và NĐ số 34/2009/NĐ-CP

Đã thực hiện xong trong năm 2009

28

Công văn

2035/BHXH-CSXH

26/6/2009

Sửa đổi, bổ sung Công văn số 1615/BHXH-CSXHvề hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

Hết hiệu lực cùng CVsố 1615/BHXH-CSXH

29

Công văn

2153/BHXH-CSXH

06/7/2009

Ban hành mẫu Quyết định hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN sau giám định tái phát, tổng hợp

Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010 hủy bỏ Công văn số 2153/BHXH-CĐCS

30

Công văn

2583/BHXH-CSXH

03/8/2009

Thực hiện chế độ hưu trí theo NĐ số 132 và NĐ số 110

Nghị định số132/2007/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2011; Nghị định số 110/2007/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2010

31

Công văn

116/BHXH-CSXH

15/01/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Công văn số1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

Hết hiệu lực cùng CVsố 1615/BHXH-CSXH

32

Công văn

634/BHXH-CSXH

22/02/2010

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH

Đã thực hiện xong trong năm 2010

33

Công văn

1136/BHXH-CSXH

30/3/2010

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung khi thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng

Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010 hủy bỏ Công văn số1136/BHXH-CSXHngày 30/3/2010

34

Công văn

1485/BHXH-CSXH

27/4/2010

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 28 và NĐ số 29

Đã thực hiện xong trong năm 2010

35

Công văn

2596/BHXH-CSXH

23/6/2010

Thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số110/2007/NĐ-CP đối với lao động thuộc Tổng Công ty bưu chính VN

Nghị định số110/2007/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2010

36

Công văn

3014/BHXH-CSXH

20/7/2010

Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXHđối với BHXH Bộ quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

Công văn số1094/BHXH-CSXHngày 23/3/2011 Ban hành văn bản Đã có văn bản thay thế Công văn số 3014/BHXH-CSXH ngày 20/7/2010

37

Công văn

555/BHXH-CSXH

14/02/2011

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH

Đã thực hiện xong trong năm 2011

38

Công văn

691/BHXH-CSXH

1/3/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp

Hết hiệu lực cùng CVsố 1615/BHXH-CSXH

39

Công văn

1658/BHXH-CSXH

27/4/2011

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 22/2011/NĐ-CP và NĐ số 23/2011/NĐ-CP

Đã thực hiện xong trong năm 2011

40

Công văn

5431/BHXH-CSXH

19/12/2011

Về thời điểm hưởng lương hưu theo NĐ số132/2007/NĐ-CP

Nghị định số132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

41

Công văn

65/BHXH-CSXH

10/01/2012

Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP

Nghị định số132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực

3. Lĩnh vc thu

1

Quyết định

722/QĐ-BHXH

26/5/2003

Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

2

Quyết định

902/QĐ-BHXH

26/6/2007

Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

3

Quyết định

1333/QĐ-BHXH

21/2/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định 902/QĐ-BHXH

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

4

Công văn

1464/BHXH-BT

23/5/2008

Hướng dẫn thu BHXH

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

5

Công văn

1564/BHXH-BT

02/6/2008

Hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

6

Công văn

4427/BHXH-BT

23/12/2008

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

7

Công văn

2352/BHXH-BT

15/7/2009

Hướng dẫn thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

8

Công văn

3686/BHXH-BT

14/10/2009

Hướng dẫn thu BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

9

Công văn

4873/BHXH-BT

22/12/2009

Hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

10

Công văn

5487/BHXH-BT

14/12/2010

Chi hoa hồng đại lý thu BHYT HSSV

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

11

Công văn

1578/BHXH-BT

22/4/2011

Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 830.000đ

Bị thay thế bởi công văn số 1777/BHXH-BT

12

Công văn

843/BHXH-BT

13/3/2012

Về việc thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin

Thực hiện trong năm 2012

13

Công văn

1374/BHXH-BT

16/4/2012

Về việc tiền công, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (hết hiệu lực từ 1/7/2013

Vì Nghị định số49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2013

4. Lĩnh vực Chi

1

Quyết định

2949/QĐ-BHXH

08/7/2006

Ban hành chương trình hành động của BHXH VN về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bị thay thế bởi Quyết định số 295/QĐ-BHXHngày 25/3/2013

2

Quyết định

845/QĐ-BHXH

18/6/2007

Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXHngày 23/5/2012

3

Quyết định

1258/QĐ-BHXH

26/9/2007

Quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ thống cơ quan BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

4

Quyết định

1259/QĐ-BHXH

26/9/2007

Quy định về việc hình thành, trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ: Khen thưởng, phúc lợi, dự phòng ổn định thu nhập và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

5

Công văn

2036/BHXH-BC

29/6/2009

Hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXHngày 23/5/2012

6

Công văn

4406/BHXH-BC

14/10/2010

Hướng dẫn tạm thời chế độ chi công tác phí tổ chức hội nghị

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

7

Công văn

4505/BHXH-BC

19/10/2010

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXHngày 23/5/2012

8

Công văn

5847/BHXH-BC

30/12/2010

Khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp MSLĐ hàng tháng của người hưởng để thi hành án dân sự

Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXHngày 23/5/2012

9

Công văn

5238/BHXH-BC

12/06/2011

Hướng dẫn tạm thời một số quy định đối với chi quản lý bộ máy của các đơn vị thuộc hệ thống BHXHVN

Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012

5. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính

1

Công văn

1990/BHXH-KHTC

08/6/2007

Tạm thời đề nghị xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Công văn 421/BHXH-KHTC

2

Công văn

3784/BHXH-KHTC

12/10/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản

Bị thay thế bởi Quyết định số 292/QĐ-BHXHngày 25/3/2012

3

Quyết định

1492/QĐ-BHXH

21/12/2007

Quy trình thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 242/QĐ-BHXH

4

Công văn

421/BHXH-KHTC

26/02/2008

Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Công văn 1540/BHXH-KHTC

5

Công văn

1540/BHXH-KHTC

30/5/2008

Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Công văn 275/BHXH-KHTC

6

Công văn

275/BHXH-KHTC

09/02/2009

Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 335/QĐ-BHXH và Công văn 535/BHXH-KHTC

6. Lĩnh vực cấp sổ thẻ

1

Quyết định

3339/QĐ-BHXH

16/05/2008

Về việc ban hành mẫu và số sổ BHXH

Bị thay thế bởi QĐ 1518/QĐ-BHXH

2

Quyết định

299/QĐ-BHXH

18/3/2009

Quy định về quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXHngày 25/10/2011

3

Quyết định

555/QĐ-BHXH

13/5/2009

Quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXHngày 25/10/2011

4

Quyết định

652/QĐ-BHXH

05/6/2009

Về việc ban hành mẫu và mã thẻ BHYT hộ gia đình

Hủy bỏ tại Quyết định1755/QĐ-BHXH ngày 20/12/2012

5

Công văn

1733/BHXH-CST

11/6/2009

Về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ BHXH (theo QĐ số 555)

Hết hiệu lực cùng QĐ số 555, đã có Quyết định số 1111/QĐ-BHXH thay thế

6

Công văn

2209/BHXH-CST

07/7/2009

Về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH

Hết hiệu lực cùng QĐ số 555, đã có Quyết định số 1111/QĐ-BHXH thay thế

7

Công văn

3782/BHXH-CST

19/10/2009

Về việc hướng dẫn việc xác nhận trên sổ BHXH

Hết hiệu lực cùng QĐ số 555

8

Quyết định

1359/QĐ-BHXH

25/11/2009

Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT

Đã có văn bản thay thế bởi Quyết định1111/QĐ- BHXH ngày 25/10/2011

9

Công văn

4663/BHXH-CST

10/12/2009

Về việc thông báo mẫu thẻ BHYT mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ

Hết hiệu lực cùng Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 5/6/2009

10

Công văn

4924/BHXH-CST

24/12/2009

Về việc quản lý và sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình

Đã hủy bỏ mẫu thẻ hộ gia đình

11

Công văn

5201/BHXH-CST

30/12/2009

Về việc cấp thẻ BHYT

Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH

12

Công văn

772/BHXH-CST

03/3/2011

Về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong phát hành thẻ BHYT

Bị thay thế bởi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011

13

Công văn

1071/BHXH-CST

22/3/2011

Về việc in, cấp phát phôi tờ rời sổ BHXH

Đã ban hành mẫu sổ BHXH mới tại QĐ1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011

14

Quyết định

945/QĐ-BHXH

19/9/2011

Về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH

7. Lĩnh vc thi đua - khen thưởng

1

Quyết định

1618/QĐ-BHXH

15/10/2004

Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH

Hiện đang thực hiện theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 28/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2

Quyết định

3489/QĐ-BHXH

07/12/2006

Ban hành quy chế khen thưởng ngoài Ngành

Hiện đang thực hiện theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Quyết định

1524/QĐ-BHXH

24/12/2009

Ban hành Bảng điểm thi đua

Đã có văn bản thay thế

4

Quyết định

888/QĐ-BHXH

28/8/2011

Quy chế xét tặng kỷ niệm chương ngành BHXH

Bị thay thế bởi QĐ số609/QĐ-BHXH ngày 04/6/2013

8. Lĩnh vc lưu trữ

1

Quyết định

1515/QĐ-BHXH

21/10/2003

Ban hành quy định về công tác lưu trữ

Hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 1433/QĐ-BHXH

2

Công văn

4180/BHXH-TTLT

14/01/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điểm trong quy định về công tác lưu trữ

Hướng dẫn Quyết định1515/QĐ-BHXH đã bị thay thế bởi Quyết định 1433/QĐ-BHXH

3

Quyết định

5072/QĐ-BHXH

01/12/2008

Ban hành bảng thời hạn bảo quản tài liệu của BHXHVN

Hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 1538/QĐ-BHXH

9. Lĩnh vực tổ chức cán bộ

1

Quyết định

2485/2001/QĐ-BHXH

07/11/2001

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí BHXH

Đã ban hành văn bản thay thế

2

Quyết định

288/2003/QĐ-BHXH-TCCB

12/3/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

Đã ban hành văn bản thay thế

3

Quyết định

699/2003/QĐ-BHXH-TCCB

22/5/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Thông tin

Đã ban hành văn bản thay thế

4

Quyết định

705/2003/QĐ-BHXH-TCCB

22/5/2003

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Giám định y tế

Đã ban hành văn bản thay thế

5

Quyết định

700/2003/QĐ-BHXH

22/5/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thu

Đã ban hành văn bản thay thế

6

Quyết định

793/2003/QĐ-BHXH

11/6/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo BHXH

Đã ban hành văn bản thay thế

7

Quyết định

826/2003/QĐ-BHXH

23/6/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Báo BHXH

Đã ban hành văn bản thay thế

8

Quyết định

939/QĐ-BHXH

06/11/2004

Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH VN

Đã ban hành văn bản thay thế

9

Quyết định

4813/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban THCS BHXH

Đã có văn bản thay thế

10

Quyết định

4812/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban THCS BHYT

Đã ban hành văn bản thay thế

11

Quyết định

4811/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu

Đã ban hành văn bản thay thế

12

Quyết định

4798/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cấp sổ, thẻ

Đã ban hành văn bản thay thế

13

Quyết định

4799/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền

Đã có văn bản thay thế

14

Quyết định

4797/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra

Đã ban hành văn bản thay thế

15

Quyết định

4845/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Đã ban hành văn bản thay thế

16

Quyết định

4843/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KH BHXH

Đã ban hành văn bản thay thế

17

Quyết định

4846/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Đã ban hành văn bản thay thế

18

Quyết định

4844/QĐ-BHXH

17/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ

Đã ban hành văn bản thay thế

19

Quyết định

4859/QĐ-BHXH

21/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam

Đã ban hành văn bản thay thế

20

Quyết định

5036/QĐ-BHXH

20/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Kiểm tra

Đã ban hành văn bản thay thế

21

Quyết định

5037/QĐ-BHXH

20/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Lưu trữ

Đã ban hành văn bản thay thế

22

Quyết định

5109/QĐ-BHXH

04/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Thông tin

Đã ban hành văn bản thay thế

23

Quyết định

5110/QĐ-BHXH

04/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Cấp sổ, thẻ

Đã ban hành văn bản thay thế

24

Quyết định

5090/QĐ-BHXH

02/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng thuộc Ban Tuyên truyền

Đã ban hành văn bản thay thế

25

Quyết định

5121/QĐ-BHXH

08/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

Đã ban hành văn bản thay thế

26

Quyết định

5122/QĐ-BHXH

08/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế

Đã ban hành văn bản thay thế

27

Quyết định

303/QĐ-BHXH

20/3/2009

Về việc thành lập Ban QLDA “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH”

Đã ban hành văn bản thay thế

28

Quyết định

394/QĐ-BHXH

08/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi

Đã ban hành văn bản thay thế

29

Quyết định

1400/QĐ-BHXH

01/12/2009

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Đã ban hành văn bản thay thế

30

Quyết định

1389/QĐ-BHXH

01/12/2009

Về việc chuyển nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện về công tác lưu trữ trong hệ thống BHXH Việt Nam từ Văn phòng sang TT Lưu trữ

Đã ban hành văn bản thay thế

31

Quyết định

440/QĐ-BHXH

09/3/2010

Về việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư quỹ

Đã ban hành văn bản thay thế

32

Quyết định

497/QĐ-BHXH

19/3/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam

Đã ban hành văn bản thay thế

33

Quyết định

537/QĐ-BHXH

24/3/2010

Về việc ban hành Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

Đã ban hành văn bản thay thế

34

Quyết định

625/QĐ-BHXH

13/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 394/QĐ-BHXH ngày 08/4/2009

Đã ban hành văn bản thay thế

35

Quyết định

655/QĐ-BHXH

19/4/2010

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hồ sơ tổng hợp thuộc Trung tâm Lưu trữ

Đã ban hành văn bản thay thế

36

Quyết định

749/QĐ-BHXH

06/5/2010

Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, công chức, viên chức của Phòng Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng sang Trung tâm Thông tin quản lý

Đã ban hành văn bản thay thế

37

Quyết định

943/QĐ-BHXH

25/6/2010

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đầu tư quỹ

Đã ban hành văn bản thay thế

38

Quyết định

1012/QĐ-BHXH

30/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Mục III QĐ số 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam

Đã ban hành văn bản thay thế

39

Quyết định

1138/QĐ-BHXH

06/8/2010

Về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựngtrụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tại khu hành chính mới quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Đã ban hành văn bản thay thế

40

Quyết định

1166/QĐ-BHXH

17/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các khoa, phòng trực thuộc Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Đã ban hành văn bản thay thế

41

Quyết định

1180/QĐ-BHXH

24/8/2010

Về việc sáp nhập Phòng Công nghệ thông tin vào Phòng Mạng và thiết bị công nghệ thông tin thuộc TT Thông tin

Đã ban hành văn bản thay thế

42

Quyết định

1223/QĐ-BHXH

08/9/2010

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tại khu hành chính mới quận Hà Đông, thành phố HàNội

Đã ban hành văn bản thay thế

43

Quyết định

1303/QĐ-BHXH

20/9/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Chi

Đã ban hành văn bản thay thế

44

Quyết định

1435/QĐ-BHXH

13/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Đã ban hành văn bản thay thế

45

Quyết định

1480/QĐ-BHXH

22/10/2010

Về việc thành lập Phòng Giám định và Thanh toán đa tuyến, Phòng Nghiệp vụ giám định 1, Phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực do đã sáp nhập về TTGĐ BHYTvà TTĐT

46

Quyết định

1565/QĐ-BHXH

10/11/2010

Sửa đổi QĐ 4813/QĐ-BHXH

Đã có văn bản thay thế

47

Quyết định

1661/QĐ-BHXH

25/11/2010

Về việc thành lập Phòng Giám định và Thanh toán đa tuyến, Phòng Nghiệp vụ giám định 1, Phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

Hết hiệu lực do đã sáp nhập về TTGĐ BHYTvà TTĐT

48

Quyết định

1727/QĐ-BHXH

15/12/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban THCS BHXH

Bị thay thế bởi Quyết định 204/QĐ-BHXH

49

Quyết định

1746/QĐ-BHXH

22/12/2010

Về việc thành lập Ban QLDA xây dựng trụ sở làm việc

Đã ban hành văn bản thay thế

50

Công văn

5846/BHXH-TCCB

30/12/2010

Về việc quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học

Hết hiệu lực do đã ban hành quy chế đào tạo

51

Quyết định

154/QĐ-BHXH

14/02/2011

Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, công chức, viên chức của phòng Quản lý và Biên tập thông tin website thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam sang Ban Tuyên truyền quản lý

Đã ban hành văn bản thay thế

52

Quyết định

169/QĐ-BHXH

25/02/2011

Sửa đổi, bổ sung QĐ 4845/QĐ-BHXH

Đã ban hành văn bản thay thế

53

Quyết định

432/QĐ-BHXH

13/4/2011

Về việc thành lập Phòng Tổng hợp và Phòng Pháp chế - Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng

Đã ban hành văn bản thay thế

54

Quyết định

1306/QĐ-BHXH

17/11/2011

Về việc chuyển nhiệm vụ"Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo BHXH các tỉnh về nghiệp vụ khởi kiện và tham gia tố tụng về BHXH, BHYT tại Tòa án” từ Ban Kiểm tra sang Ban Thu

Đã ban hành văn bản thay thế

55

Quyết định

154/QĐ-BHXH

14/02/2011

Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, công chức, viên chức của phòng Quản lý và Biên tập thông tin website thuộc Văn phòng BHXH Việt nam sang Ban Tuyên truyền quản lý

Đã ban hành văn bản thay thế

56

Quyết định

720/QĐ-BHXH

13/6/2011

Về việc thành lập Phòng Kiểm tra thực thi công vụ trực thuộc Ban Kiểm tra

Đã ban hành văn bản thay thế

57

Quyết định

1109/QĐ-BHXH

24/10/2011

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của Phòng Kiểm tra thực thi công vụ thuộc Ban Kiểm tra.

Đã ban hành văn bản thay thế

58

Quyết định

176/QĐ-BHXH

10/02/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 394/QĐ-BHXH ngày 08/4/2009

Đã ban hành văn bản thay thế

59

Quyết định

528/QĐ-BHXH

05/6/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ

Đã ban hành văn bản thay thế

10. Văn phòng

1

Quyết định

2535/QĐ-BHXH-VP

26/11/2001

Quy định chế độ báo cáo trong hệ thống BHXH VN

Bị thay thế bởi Quyết định 1456/QĐ-BHXHngày 25/10/2012

2

Công văn

1876/BHXH-VP

8/6/2004

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng

Hiện đang thực hiện theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Quyết định

1159/QĐ-BHXH

28/7/2004

Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH Việt Nam

Đã ban hành mới Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010 Đã có văn bản thay thế Quyết định 1159 và Quyết định 2703

4

Quyết định

2703/QĐ-BHXH

30/6/2006

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1159/QĐ-BHXH ngày 28/7/2004 của BHXH Việt Nam

Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010 thay thế Quyết định 1159 và Quyết định 2703

5

Quyết định

1099/QĐ-BHXH

30/7/2010

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam

Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH

6

Quyết định

162/QĐ-BHXH

22/2/2011

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010

Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH

7

Công văn

2211/BHXH-VP

31/5/2011

Về việc thực hiện một số điểm tại Quyết định 162/QĐ-BHXH

Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH

11. Kiểm tra

1

Quyết định

1539/QĐ-BHXH

27/10/2003

Ban hành quy định về công tác kiểm tra của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ 3592/QĐ-BHXH

2

Quyết định

1540/QĐ-BHXH

27/10/2003

Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ 3591/QĐ-BHXH

3

Quyết định

3592/QĐ-BHXH

27/12/2006

Ban hành quy định công tác kiểm tra của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ 1313/QĐ-BHXH

4

Quyết định

3591/QĐ-BHXH

27/12/2006

Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXHVN

Bị thay thế bởi QĐ 1788/QĐ-BHXH

12. Tuyên truyền

1

Công văn

1107/BHXH-TT

28/04/2008

Về việc hướng dẫn thủ tục mở website

Đã hoàn thành

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỆ THỐNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 832/QĐ/BHXH ngày 26 tháng 7 năm 2013)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế, hệ thống hóa

1. Lĩnh vực chính sách BHYT

1

Quyết định

82/QĐ-BHXH

20/01/2010

Về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ

Một số nội dung hướng dẫn chưa cụ thể nên phát sinh các công văn hướng dẫn sau khi ban hành QĐ số 82; Một số nội dung đã thay đổi do tình hình thực tế phát sinh cần phải sửa đổi, bổ sung

2

Quyết định

160/QĐ-BHXH

14/02/2011

Ban hành biểu mẫu sửa đổi một số biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT

Một số biểu mẫu tản mát tại nhiều văn bản nên cần được hệ thống hóa lại và ban hành cùng với Quyết định số 82 sửa đổi

3

Công văn

1885/BHXH-CSYT

11/05/2010

Về việc giải quyết vướng mắc về công tác giám định KCB BHYT

Bốn văn bản này cùng hướng dẫn một nội dung do đó cần hệ thống hóa thành 01 văn bản hướng dẫn về khám chữa bệnh vượttuyến, trái tuyến tại cơ sở KCB ngoài công lập cho tiện tra cứu; Một số nội dung tạiCV số 1885 (Tiết 1.1, Mục 1) chưa phù hợp với Điểm b, Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC;Một số nội dung có thể sửa đổi cùng QĐ số 82/QĐ-BHXH

4

Công văn

4884/BHXH-CSYT

09/11/2010

Về việc hướng dẫn nghiệp vụ giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT sau hội nghị giao ban

5

Công văn

245/BHXH-CSYT

18/01/2012

Về việc hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT

6

Công văn

541/BHXH-CSYT

15/02/2012

Về việc hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT

7

Công văn

279/BHXH-CSYT

19/01/2012

Về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT do bị tai nạn giao thông

Cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số39/2011/TTLT-BYT- BTC theo hướng xác định cụ thể nguyên nhân tai nạn giao thông và trường hợp đi tái khám do di chứng TNGT cho phù hợp với tình hình thực tiễn; sau đó ban hành văn bản thay thế CV số 279

8

Công văn

1513/BHXH-CSYT

20/04/2012

Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Bốn văn bản này cùng hướng dẫn triển khai Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC do vậy cần hệ thống hóa thành 01 văn bản đểthuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng

9

Công văn

2318/BHXH-CSYT

18/06/2012

Về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số04/2012/TTLT-BYT-BTCngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính

10

Công văn

2048/BHXH-CSYT

01/06/2012

Về việc hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

11

Công văn

3637/BHXH-CSYT

10/09/2012

Về triển khai giá dịch vụ y tế mới được phê duyệt theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC

 

12

Công văn

2283/BHXT-CSYT

04/06/2010

Về việc tổ chức KCB tại trạm y tế xã

Hai văn bản này cùng một nội dung hướng dẫn KCB tại trạm y tế xã do vậy cần hệ thống hóa thành một văn bản

13

Công văn

4955/BHXH-CSYT

23/11/2011

Tổ chức hợp đồng khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí KCB tại Trạm y tế xã

14

Công văn

3276/BHXH-CSYT

08/08/2011

Về việc thanh toán xét nghiệm HIV

Bộ Y tế đã có quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh nên cần phải ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện

15

Công văn

3580/BHXH-CSYT

20/08/2010

Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC

Cần bổ sung quy định thông báo số thẻ đã phát hành để các tỉnh có cơ sở KCB ban đầu do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ cho quân nhân tại ngũ, dễ trùng lặp trong việc cấp thẻ cho thân nhân mã "TE"; "BT"; "TQ"

16

Công văn

2049/BHXH-DVT

01/06/2012

Về việc thanh toán theo chế độ BHYT đối với thuốc Arginin

Hai văn bản này cùng có nội dung hướng dẫn về thuốc Arginin, có thể hệ thống hóa thành một văn bản

17

Công văn

2503/BHXH-DVT

02/07/2012

Về việc thanh toán theo chế độ BHYT đối với 5 loại thuốc

18

Công văn

522/BHXH-CSYT

08/02/2011

Hướng dẫn thanh toán thủy tinh thể nhân tạo

Hai văn bản này cùng hướng dẫn về quản lý và thanh toán vật tư y tế trong KCB BHYT, có thể hệ thống hóa thành một văn bản

19

Công văn

488/BHXH-CSYT

13/02/2012

Hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán VTYT

2. Lĩnh vực chính sách BHXH

1

Quyết định

777/QĐ-BHXH

17/05/2010

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Nhiều nội dung cần được sửa đổi cho phù hợp và thống nhất với các văn bản khác; Hiện nay Ban CSXH đang dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 777

2

Công văn

2834/BHXH-CSXH

09/07/2010

Về hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ

Bốn văn bản này cùng hướng dẫn Quyết định số613/QĐ-TTg do vậy cần gộp lại thành 01 văn bản để tiện tra cứu

3

Công văn

1594/BHXH- CSXH

22/04/2011

Hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ613/QĐ-TTg

4

Công văn

3984/BHXH-CSXH

28/09/2011

Hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg

5

Công văn

5371/BHXH-CSXH

16/12/2011

Hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg

3. Lĩnh vực Văn phòng

1

Quyết định

790/QĐ-BHXH

18/07/2011

Ban hành quy định vềtrình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam

Một số quy trình, thủ tục đã thay đổi, một số quy định không còn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế, Văn phòng

2

Quyết định

893/QĐ-BHXH

01/09/2011

Ban hành quy định đánh giá, xếp loại và chi tiền thưởng, tiền lương bổ sung đối với đơn vị, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam

Sửa đổi một số tiêu chí và bảng điểm cho phù hợp với Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống BHXH Việt Nam

3

Quyết định

884/QĐ-BHXH

25/08/2011

Ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Sửa đổi, bổ sung cho thống nhất với Quyết định số 1111/QĐ-BHXH

4

Quyết định

1338/QĐ-BHXH

30/10/2007

Quyết định về quản lý chi tiêu nội bộ tại cơ quan BHXH Việt Nam

Sửa đổi thay thế cho phù hợp với Quy chế quản lý tài chính của Ngành (Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012)

4. Lĩnh vực Thu - Cấp số, thẻ

1

Quyết định

1111/QĐ-BHXH

25/10/2011

Ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và thống nhất với một số văn bản khác (đang sửa)

5. Lĩnh vực Chi

1

Quyết định

488/QĐ-BHXH

23/05/2012

Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH

Có một số nội dung cần sửa đổi cho phù hợp; cần hệ thống hóa cùng Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 488

6. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1

Quyết định

4970/QĐ-BHXH

10/11/2008

Về cơ cấu các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của BHXH tỉnh, thành phố

2

Quyết định

4856/QĐ-BHXH

21/10/2008

Ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam

Cần ban hành quy định riêng về phân cấp quản lý đối với CBCCVC tại cơ quan BHXH Việt Nam (Ban TCCB đang dự thảo)

3

Quyết định

5039/QĐ-BHXH

21/11/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội

Bãi bỏ văn bản này và đưa những nội dung cần sửa đổi để hệ thống hóa vào quyết định ban hành thay thế Quyết định số 4856

4

Quyết định

1382/QĐ-BHXH

30/09/2010

V/v sửa đổi, bổ sung K1, Điều 4, QĐ số4796/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban TCCB

Cần hệ thống hóa hai quyết định này để ban hành quyết định mới

5

Quyết định

4796/QĐ-BHXH

08/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

 

6

Quyết định

5055/QĐ-BHXH

26/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Tổ chức cán bộ BHXH Việt Nam

Cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban TCCB và các phòng thuộc Ban sau khi ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban TCCB

7

Quyết định

139/QĐ-BHXH

01/02/2010

Ban hành Quy định v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và hệ thống hóa ba văn bản này để ban hành thành một văn bản cho thống nhất

8

Công văn

2059/BHXH-TCCB

20/05/2010

V/v đính chính một số điểm tại QĐ số 139/QĐ-BHXH của TGĐ BHXH Việt Nam

9

Quyết định

1684/QĐ-BHXH

08/12/2010

V/v thay thế Mẫu số 03 tại Quy định v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

10

Quyết định

1320/QĐ-BHXH

23/11/2011

V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và hệ thống hóa ba văn bản này thành một văn bản cho thống nhất

11

Quyết định

523/QĐ-BHXH

01/06/2012

Quyết định về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

12

Công văn

769/BHXH-TCCB

06/03/2012

V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

13

Quyết định

332/QĐ-BHXH

05/04/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quyết định số1760/QĐ-BHXH ban hành quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

14

Quyết định

533/QĐ-BHXH

06/06/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quyết định số1760/QĐ-BHXH ban hành quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

7. Lĩnh vực Tuyên truyền

1

Quyết định

1738/QĐ-BHXH

20/12/2010

Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang điện tử của BHXH Việt Nam

Sửa đổi cho phù hợp với Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT, ngày 15/02/2012 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trong đó cóquy định rõ thể loại tin, bài nhuận bút, thù lao được đăng tải trên Cổng Trang thông tin điện tử.

8. Lĩnh vc Lưu trữ

1

Quyết định

1525/QĐ-BHXH

25/12/2009

Ban hành Quy định về quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ hưởng BHXH

- Luật lưu trữ có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 nên có một số nội dung mới cần sửa đổi, bổ sung trong quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam cho phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật;

Công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định và hướng dẫn trong nhiều văn bản nên cần ban hành văn bản mới để quy định thống nhất về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam;

Các văn bản đã ban hành về công tác lưu trữ còn một số nội dung chưa được quy định hoặc quy định chưa chi tiết gây khó khăn cho việc thực hiện nghiệp vụ lưu trữ;

2

Quyết định

1433/QĐ-BHXH

08/10/2010

Ban hành Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam thay thế Quyết định1515/QĐ-BHXH ngày 21/10/2003

3

Quyết định

1262/QĐ-BHXH

02/11/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 1433/QĐ-BHXH về việc quy định công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam

4

Công văn

4530/BHXH-TTLT

22/10/2010

Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng BHXH một lần

5

Công văn

4905/BHXH-TTLT

10/11/2010

Về việc chuyển cơ sở dữ liệu và khai thác hồ sơ hưởng BHXH

9Lĩnh vực kiểm tra

1

Quyết định

1313/QĐ-BHXH

22/11/2011

Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam

Cần bổ sung quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau kiểm tra

2

Quyết định

1788/QĐ-BHXH

28/12/2012

Quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của BHXH Việt Nam

Cần bổ sung nội dung về việc chấm dứt giải quyết, khiếu nại, tố cáo đối với các vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo tại CV số2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ

3

Quyết định số

3434/BHXH-KT

13/10/2008

Về việc hướng dẫn khởi kiện đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng BHXH

Ban Thu Đang xây dựng quy trình, thủ tục tham gia tố tụng tại Tòa án sẽ thay thế văn bản này

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/07/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 Phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 832/QĐ-BHXH Ngày ban hành 26/07/2013
Ngày có hiệu lực 26/07/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 Phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close